Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022

Ζητείται οδηγός από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Αμβούργο
Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Αμβούργο παρατείνει την προκήρυξη μίας (1) θέσης
εργασίας πλήρους απασχόλησης με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, διετούς
διάρκειας, ως κατωτέρω:
Μία θέση ΟΔΗΓΟΥ με μεικτές αποδοχές 2.300 ευρώ μηνιαίως.
Απαιτούμενα προσόντα - δικαιολογητικά :
• Μόνιμοι κάτοικοι Γερμανίας με ελληνική ή άλλη υπηκοότητα
• Οι Έλληνες υπήκοοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
• Κατώτερο όριο ηλικίας το 23ο έτος συμπληρωμένο.
• Πέραν της ελληνικής και πολύ καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας.
• Απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή ισότιμου γερμανικού.
• Καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
• Δίπλωμα οδήγησης.
• Αντίγραφο ποινικού μητρώου (ελληνικού/γερμανικού).
Ο/η προσλαμβανόμενος/η εφόσον έχει την ελληνική ιθαγένεια, μπορεί να υπαχθεί στην
ελληνική νομοθεσία περί κοινωνικών ασφαλίσεων ή να ασφαλιστεί σε επιτόπιο ασφαλιστικό
φορέα της επιλογής του.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες να αποστείλουν, ηλεκτρονικά, επιστολή εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική και τη γερμανική, με φωτογραφία. Ο
σχετικός φάκελος δικαιολογητικών (εφόσον ζητηθούν) θα αποσταλεί τόσο ταχυδρομικώς με
απόδειξη στο Γενικό Προξενείο Αμβρούργου, όσο και με με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη
διεύθυνση: grgencon.ham@mfa.gr.
Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 1η Αυγούστου 2022

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου