Κυριακή 5 Ιουνίου 2022

Κατάρ: Προκηρύξεις θέσεων μεταφραστή και οδηγού στην Πρεσβεία της Ελλάδος στη Ντόχα
Προκήρυξη για πρόσληψη υπαλλήλου ως Μεταφραστή στην Πρεσβεία της Ελλάδος στην Ντόχα
Δευτέρα, 30 Μαΐου 2022
Προκηρύσσεται θέση Μεταφραστή στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Κατάρ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαρκείας δύο (2) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης.
Oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να φέρουν τα εξής απαιτούμενα προσόντα:
• Να είναι μόνιμοι κάτοικοι Κατάρ (κάτοχοι αδείας διαμονής σε ισχύ).
• Να είναι 25 και άνω ετών.
• Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Λυκείου ή ισοδύναμου τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής. Πρόσθετες σπουδές θα συνεκτιμηθούν.
• Να έχουν άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής. Η γνώση της Αραβικής θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
• Να έχουν άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MSWord, Excel, Internet, Outlook, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης κλπ).
• Οι άρρενες Έλληνες πολίτες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους, ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές.
Επίσης απαιτείται:
• Εργασιακή πείρα, όχι απαραιτήτως στον μεταφραστικό τομέα.
• Πνεύμα συνεργασίας και, ειδικώτερα, ικανότητα εργασίας σε πλαίσιο ομαδικό, υψηλό αίσθημα ευθύνης, προσαρμοστικότητα, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, αφοσίωση στο αντικείμενο εργασίας και ευγένεια κατά την εξυπηρέτηση κοινού.
• Γνωστικό υπόβαθρο και ενδιαφέρον επί θεμάτων Μέσης Ανατολής θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν αίτημα πρόσληψης στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Πρεσβείας: gremb.doha@mfa.gr έως και την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022.
Το αίτημα θα πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα.
Όσοι επιλεγούν, σε πρώτο στάδιο, θα κληθούν να προσέλθουν στην Πρεσβεία για συνέντευξη.
Προκήρυξη θέσης Οδηγού
Δευτέρα, 30 Μαΐου 2022
Προκηρύσσεται η πλήρωση θέσεως Οδηγού στην Πρεσβεία της Ελλάδος, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαρκείας δύο (2) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι Κατάρ και να έχουν τα κάτωθι προσόντα:
• Να γνωρίζουν πολύ καλά την αγγλική γλώσσα.
• Να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης Κατάρ.
• Να είναι έμπειροι οδηγοί (με πενταετή, τουλάχιστον, πείρα οδήγησης στο Κατάρ).
• Τυχόν προηγούμενη υπηρεσία σε Πρεσβεία, με πείρα στην υποδοχή επισήμων Αντιπροσωπειών θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
• Τυχόν γνώση της αραβικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση στην Ελληνική Πρεσβεία μέχρι και την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση gremb.doha@mfa.gr συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
• Αντίγραφο διαβατηρίου.
• Αντίγραφο άδειας μόνιμης διαμονής στο Κατάρ (Qatar ID).
• Βιογραφικό σημείωμα.
• Συστάσεις (εφ’όσον υπάρχουν) με στοιχεία επικοινωνίας.
Εκείνοι οι οποίοι θα επιλεγούν, κατ' αρχήν, θα ειδοποιηθούν να προσέλθουν για προσωπική συνέντευξη στην Πρεσβεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου