Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022

Μαθήματα Νέων Ελληνικών για Ενήλικες στην Ελληνική Κοινότητα Καταλωνίας
Η Ελληνική Κοινότητα Καταλονίας προσφέρει κάθε χρόνο μαθήματα νέων ελληνικών σε ενήλικες. Σκοπός των μαθημάτων είναι οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με την ελληνική γλώσσα και κουλτούρα. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα στον χώρο της Ελληνικής Κοινότητας Καταλονίας (2-2,5 ώρες ανάλογα με το επίπεδο).
Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, εκτός από το εβδομαδιαίο μάθημα γλώσσας, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σεμινάρια σχετικά με την ελληνική κουλτούρα. Τα σεμινάρια θα παραδίδονται κάθε δύο μήνες (τα διαστήματα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου και Μαρτίου – Απριλίου). Σε κάθε κύκλο σεμιναρίων θα παρουσιάζεται διαφορετική θεματική ενότητα. Επιπλέον, οι μαθητές θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε ενισχυτικά μαθήματα επαναληπτικού ή προφορικού χαρακτήρα, τα οποία προσφέρονται από το διδακτικό προσωπικό της Ελληνικής Κοινότητας Καταλονίας με σκοπό την βελτίωση της επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών και την ενίσχυση της επαφής τους με την ελληνική γλώσσα.
Cursos de Griego Moderno para Adultos 2022-2023
En la Comunidad Griega de Cataluña se ofrecen cada año clases de griego moderno para adultos. El objetivo de esas clases es poner en contacto a los alumnos con la lengua y la cultura griega. Las clases se realizan una vez a la semana (2-2,5 horas dependiendo del nivel).
Durante el año académico 2022-2023, a parte del curso semanal de idioma, nuestros alumnos tendrán la posibilidad de asistir a seminarios y talleres sobre la cultura griega. Esas actividades se organizarán cada dos meses, presentarán temáticas distintas y se realizarán en los meses noviembre-diciembre, enero-febrero y marzo-abril. Además, los alumnos tendrán la posibilidad de participar en clases adicionales de refuerzo y/o práctica oral, que se ofrecerán por el profesorado de la Comunidad Griega de Cataluña, con el objetivo de mejorar su competencia comunicativa y aumentar el contacto diario con la lengua griega.
Cursos de Grec Modern per Adults 2022-2023
A la Comunitat Grega de Catalunya s’ofereixen cada any classes de grec modern per adults. L’objectiu de les classes es posar en contacte als alumnes amb la llengua y la cultura grega. Las classes es duran a terme una vegada a la setmana (2-2,5 hores depenent del nivell).
Durant l’any acadèmic 2022-2023, a part del curs setmanal d’idioma, els nostres alumnes tindran la possibilitat d’assistir a seminaris i tallers sobre la cultura grega. Aquestes activitats s’organitzaran cada dos mesos, són de temàtiques diferents i es realitzaran els mesos de novembre-desembre, gener-febrer i març-abril. A més, els alumnes tindran la possibilitat de participar en classes addicionals de reforç i pràctica oral, oferts pel professorat de la Comunitat Grega de Catalunya, amb l’objectiu de millorar la seva competència comunicativa i augmentar el contacte diari amb la llengua grega.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ
ΩΡΑΡΙΟ
C1/C2 Προχωρημένο επίπεδο
Δευτέρα 19:00 – 21:00
B1.2
Δευτέρα 19:00 – 21:00
Β1.1
Δευτέρα 19:00 – 21:30
Β2.2
Τρίτη 19:00 – 21:00
Α2.1
Τρίτη 19:00 – 21:30
Α2.2
Τετάρτη 19:00 – 21:30
Μεσαίο επίπεδο
Τετάρτη 19:00 – 21:00
Α1 (ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΤΜΗΜΑ)
Πέμπτη 19:00 – 21:30
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
INFORMACIÓN PROGRAMA
NIVEL
HORARIO
C1/C2 (Avanzado)
lunes 19:00-21:00
B1.1
lunes 19:00-21:30
B1.2
lunes 19:00-21:00
B2.2
martes 19:00-21:00
Α2.1
martes 19:00-21:30
Α2.2
miércoles 19:00 – 21:30
Intermedio
miércoles 19:00 – 21:00
Α.1 (NUEVO GRUPO)
jueves 19:00 – 21:30
LAS CLASES EMPIEZAN EL DÍA 3 DE OCTUBRE 2022 Y TERMINAN EL 2 DE JUNIO 2023.
INFORMACIÓ PROGRAMA
NIVELL
HORARI
C1/C2 (Avançat)
dilluns 19:00-21:00
B1.1
dilluns 19:00-21:30
B1.2
dilluns 19:00-21:00
B2.2
dimarts 19:00-21:00
Α2.1
dimarts 19:00-21:30
Α2.2
dimecres 19:00-21:30
B (Intermedi)
dimecres 19.00-21.00
A1 (NOU GRUP)
dijous 19.00-21.30
LES CLASSES COMENCEN EL DIA 3 D’OCTUBRE 2022 I ACABEN EL 2 DE JUNY 2023.
ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ:
Οι προεγγραφές γίνονται στο κτίριο της Ελληνικής Κοινότητας Καταλονίας C/València 558, 2º, 2ª (Barcelona)
στις παρακάτω μέρες και ώρες :
Τρίτη 7/06/2022 : 18.00-20.00
Τετάρτη 8/06/2022: 18.00-20.00
Δευτέρα 13/06/2022 : 18.00-20.00
REINSCRIPCIÓN:
Se debe acudir presencialmente a la Comunidad
Griega de Cataluña C/Valencia 558, 2º, 2ª (Barcelona)
cualquier de los siguientes días según el horario indicado:
Martes 7/06/2022: 18.00-20.00
Miércoles 8/06/2022: 18.00-20.00
Lunes 13/06/2022 : 18.00-20.00
PREINSCRIPCIÓ:
Cal acudir presencialment a la Comunitat Grega de Catalunya
C/València 558, 2º, 2ª (Barcelona)
qualsevol dels següents dies segons l’horari indicat:
Dimarts 7/06/2022: 18.00-20.00
Dimecres 8/06/2022 : 18.00-20.00
Dilluns 13/06/2022: 18.00-20.00

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου