Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022

Τεσσαρακονθήμερον μνημόσυνον Μητροπολίτου πρώην Ἀμασείας κυροῦ Παύλου
Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας ἀγγέλλει εἰς τό εὐσεβές πλήρωμά της ὅτι τήν Παρασκευήν, 25ην Μαρτίου 2022, θά τελεσθῇ εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Στοκχόλμης τό τεσσαρακονθήμερον μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρώην Ἀμασείας κυροῦ Παύλου, ὅστις ἐπί τεσσαράκοντα ἔτη διεποίμανε εὐόρκως τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Σουηδίας.

Τό μνημόσυνον τοῦ ἀοιδίμου Ἱεράρχου θά τελέσῃ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας, εὐθύς μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν καί τήν Δοξολογίαν, καθώς τήν ἡμέραν αὐτήν ἀφ’ ἑνός συμπληροῦνται ἀκριβῶς τριάκοντα ἐννέα ἡμέραι ἀπό τῆς ἐκδημίας τοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Παύλου, ἀφ’ ἑτέρου διά τόν λόγον ὅτι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κλεόπας εἶχε ἀπό καιροῦ προγραμματίσει καί ἐγκαίρως ἐκδόσει ἀεροπορικά εἰσιτήρια διά τήν πραγματοποίησιν δύο ποιμαντικῶν Αὐτοῦ ἐπισκέψεων, ἀπό 18ης ἕως 20ης Μαρτίου εἰς τήν ἱεραποστολικήν κοινότητα τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος εἰς Ὄβερκάλικς Σουηδίας καί ἀπό τήν μεσημβρίαν τῆς 25ης ἕως καί 27ης Μαρτίου εἰς Ὄσλον Νορβηγίας, διά τήν πανήγυριν τοῦ ἐκεῖσε Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, ὅπου θά τελέσῃ καί πάλιν ἐπιμνημόσυνον δέησιν ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου, τήν Κυριακήν, 27ην Μαρτίου ε. ε.

Καλοῦνται, ὅσοι ἐπιθυμοῦν, ὅπως κατά τάς ἡμέρας τῆς 25ης Μαρτίου εἰς Στοκχόλμην ἢ τῆς 27ης Μαρτίου εἰς Ὂσλον, μετέχωσι τῆς τελεσθησομένης Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας καί τοῦ μνημοσύνου τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου κυροῦ Παύλου.


Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου