Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022

Υποτροφίες ύψους έως 12.000 ευρώ, για μεταπτυχιακούς φοιτητές
Να υποστηρίξει οικονομικά για το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας ή αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων του εξωτερικού και ερευνητές αποφάσισε το Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού «Νίκος και Λύντια Τρίχα». Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίστηκε έως 15-4-2022.Τα δικαιολογητικά και η αίτηση θα κατατεθούν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του www.ipep-gr.org. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος θα καλέσει για συνέντευξη μέσω Skype ή Zoom μόνον όσους από τους υποψήφιους επιλέξει σε πρώτο στάδιο. Οι υποψήφιοι, που θα επιλεγούν σε πρώτο στάδιο, πρέπει να αποστείλουν ή να προσκομίσουν στα γραφεία του Ιδρύματος τα απαραίτητα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και σε φυσική μορφή. Συγκεκριμένα η ανακοίνωση προβλέπει:

Α. Μεταπτυχιακοί (περιλαμβάνονται και όσοι εκπονούν διδακτορική διατριβή) φοιτητές στην Ελλάδα: Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε τέσσερεις μεταπτυχιακούς φοιτητές μέχρι 6.000 € στον/στην καθένα/καθεμία.

Β. Μεταπτυχιακοί (περιλαμβάνονται και όσοι εκπονούν διδακτορική διατριβή) φοιτητές στο εξωτερικό: Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε οκτώ μεταπτυχιακούς φοιτητές μέχρι 12.000 € στον/στην καθένα/καθεμία.Οι υποψήφιοι (A & B) θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:
Πτυχίο από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με βαθμό τουλάχιστον 8/10 ή ισότιμη βαθμολογία από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Βεβαίωση του Πανεπιστημίου της επιλογής τους ότι έχουν γίνει δεκτοί.
Εμπεριστατωμένη πρόταση έρευνας σε περίπτωση που έχουν γίνει δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές, οι οποίες να απευθύνονται στο Ίδρυμα. Οι καθηγητές πρέπει να αποστείλουν τις επιστολές τους ηλεκτρονικά, μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας και το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
Πτυχία δύο ξένων γλωσσών.
Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ιδίων και γονέων.


Γ. Ερευνητές: Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε τέσσερεις ερευνητές μέχρι 6.000 € στον καθένα. Οι υποψήφιοι (Γ) θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:


Διδακτορικό δίπλωμα με βαθμό Άριστα, καθώς και τους προηγούμενους τίτλους σπουδών.
Εμπεριστατωμένη πρόταση έρευνας.
Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές, οι οποίες να απευθύνονται στο Ίδρυμα. Οι καθηγητές/τριες πρέπει να αποστείλουν τις επιστολές τους ηλεκτρονικά, μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας και το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
Πτυχία δύο ξένων γλωσσών.
Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ιδίων και γονέων.
https://www.ethnos.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου