Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021

Προκήρυξη για πρόσληψη επιστημονικού συνέργατη στο Γραφείο ΟΕΥ Βαρσοβίας
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Βαρσοβία πρόκειται να προσλάβει επιτόπιο υπάλληλο ως επιστημονικό συνεργάτη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2 έτη).
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους, να είναι Έλληνες πολίτες, μόνιμοι κάτοικοι Πολωνίας ή Πολωνοί πολίτες. Οι Έλληνες πολίτες, υπόχρεοι στρατιωτικής θητείας, πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις σχετικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος, να έχουν επαγγελματική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο του Γραφείου και πολύ καλές γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Microsoft Office: Word, Excel, Access, PowerPoint). Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα την πολωνική γλώσσα και εφόσον δεν γνωρίζουν ελληνικά, τουλάχιστον αγγλικά ή γαλλικά. Η γνώση μίας εκ των αγγλικής ή γαλλικής αποτελεί πρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Βαρσοβία ( ecocom-warsaw@mfa.gr ) μέχρι και την 14η Ιουνίου τ.ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου