Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021

Προκήρυξη για πρόσληψη υπαλλήλου ως μεταφραστή στην Πρεσβεία Ντόχας
Oι υποψήφιοι θα πρέπει:

• Να είναι μόνιμοι κάτοικοι Κατάρ (κάτοχοι εν ισχύι αδείας διαμονής).

• Να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας και να μην έχουν υπερβεί το 60ο.

• Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Λυκείου ή ισοδύναμου τίτλου

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής. Πρόσθετες σπουδές θα συνεκτιμηθούν.

• Να έχουν άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής. Η επί πλέον γνώση της Αραβικής

θα συνεκτιμηθεί.

• Να έχουν, επίσης, άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Word, Excel, Internet,Outlook, Μέσα

Κοινωνικής Δικτύωσης κλπ ).

• Να έχουν Λευκό Ποινικό Μητρώο

• Οι άρρενες Έλληνες πολίτες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές

υποχρεώσεις τους, ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές.

Επίσης απαιτείται :

• Εργασιακή πείρα, όχι απαραιτήτως στον μεταφραστικό τομέα

• Αξιοπιστία

• Πνεύμα συνεργασίας και ειδικώτερα ικανότητα εργασίας σε πλαίσιο ομαδικό, υψηλό αίσθημα

ευθύνης, προσαρμοστικότητα, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, αφοσίωση στο αντικείμενο

εργασίας και ευγένεια κατά την εξυπηρέτηση κοινού

• Γνωστικό υπόβαθρο και ενδιαφέρον επί θεμάτων Μέσης Ανατολής θα θεωρηθεί επιπρόσθετο

προσόν.

Συνθήκες εργασίας

• Διετές Συμβόλαιο, αμοιβή 1.700 ευρώ (μεικτά).

• Πλήρης απασχόληση κατά τις εργάσιμες ώρες (Κυριακή - Πέμπτη, 9.00-17.00)

• Ανάγκη εργασίας εκτός ωραρίου, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

• Το πρόσωπο το οποίο θα προσληφθεί, θα υπαχθεί, εάν το επιθυμεί, στην ελληνική

νομοθεσία περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εφόσον έχει την ελληνική ιθαγένεια. Το

ασφαλιστικό καθεστώς υπαλλήλου άλλης υπηκοότητας διέπεται από την νομοθεσία του

Κατάρ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν έως την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gremb.doha@mfa.gr, αίτηση πρόσληψης, συνοδευόμενη από φωτοτυπία

διαβατηρίου ή ταυτότητας, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, καθώς και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου