Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021

Καναδάς:Θέση εργασίας οδηγού στο Γενικό Ελληνικό Προξενείο του Μόντρεαλ
Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Μόντρεαλ προκηρύσσει μία θέση εργασίας οδηγού πλήρους απασχόλησης με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, διετούς διάρκειας.
Απαιτούμενα προσόντα - δικαιολογητικά :
• Μόνιμοι κάτοικοι Καναδά
• Οι Έλληνες υπήκοοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί μόνιμα από αυτές
• Κατώτερο όριο ηλικίας το 21ο έτος συμπληρωμένο
• Πολύ καλή γνώση της γαλλικής και της αγγλικής γλώσσας
• Η επαρκής γνώση της ελληνικής θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν
• Αντίγραφο ποινικού μητρώου
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα, καθώς και υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δεσμεύονται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εφόσον τους ζητηθεί. Ο σχετικός φάκελος θα πρέπει να αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση: montreal@mfa.gr. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν καταρχήν, στη βάση του βιογραφικού σημειώματος, θα κληθούν σε συνέντευξη.
Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 21 Ιουνίου 2021
Appel à candidatures
Le Consulat Général de Grèce à Montréal lance un appel à candidatures pour l’ emploi d’un chauffeur à plein temps avec un contrat d'une durée déterminée de deux ans.
Qualifications requises des candidats:
• Résident(e)s permanent(e)s au Canada.
• Âgé(e)s d’au moins 21 ans.
• Les citoyens grecs doivent être dégagés de leurs obligations militaires ou en être exemptés selon les dispositions de la loi grecque en vigueur.
• Bonne maîtrise du français et de l’anglais. Une connaissance suffisante de la langue grecque serait un avantage.
• Chaque candidat doit fournir un extrait de casier judiciaire.
Toutes les personnes intéressées sont priées de bien vouloir adresser, jusqu'au 21 juin inclus, une lettre de motivation, leur curriculum vitae, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur par laquelle ils s'engagent à fournir les justificatifs nécessaires, sur demande de l'employeur. Seuls les candidats sélectionnés sur la base de leur curriculum vitae seront invités à une entrevue. L'ensemble du dossier de candidature devra être adressé à: montreal@mfa.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου