Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020

Προκήρυξη μίας θέσης Κλητήρα στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βερολίνο
Η Ελληνική Πρεσβεία στο Βερολίνο προκηρύσσει την άμεση πλήρωση μίας (1) θέσης Κλητήρα πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) ετών, στο πλαίσιο παροχής εργασίας γενικών καθηκόντων υποστηρικτικής της εύρυθμης λειτουργίας της Αρχής, ως κατωτέρω:

μία θέση ενός/μίας Κλητήρα με μεικτές αποδοχές 2.400 € μηνιαίως.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες, θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα:

1. Να είναι μόνιμοι/ες κάτοικοι Βερολίνου, με ελληνική ή γερμανική υπηκοότητα. Τυχόν άλλη υπηκοότητα δύναται να εξεταστεί, εφόσον πιστοποιείται νόμιμη διαμονή στη Γερμανία, με δυνατότητα εργασίας.

2. Να έχουν συμπληρώσει το 25ο της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 55ο.

3. Να έχουν άριστη γνώση της Ελληνικής και Γερμανικής. Η επί πλέον επαρκής γνώση της Αγγλικής θα συνεκτιμηθεί θετικά.

4. Να έχουν επαγγελματική εμπειρία και προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση ευθύνης.

5. Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Λυκείου ή ισοδύναμου τίτλου Ιδρύματος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής. Τυχόν πρόσθετες σπουδές θα συνεκτιμηθούν. Ομοίως, ως προς τα απαιτούμενα γενικά προσόντα (εργασιακή εμπειρία, οργανωτικές/επικοινωνιακές ικανότητες.

6. Πλήρης επάρκεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και εξοικείωση χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης/social media

7. Να είναι κάτοχοι ισχυρής Αδείας Οδήγησης (Γερμανικής ή ΚΜ ΕΕ). Τυχόν πρόσθετες σπουδές θα συνεκτιμηθούν πολύ ουσιαστικά. Ομοίως, ως προς επιπρόσθετα προσόντα (κατοχή επαγγελματικής άδειας οδήγησης, γενικές/ειδικές τεχνικές γνώσεις συντήρησης αυτοκινήτου, κτιρίων και μηχ. εγκαταστάσεων).

8. Να διαθέτουν σοβαρότητα, εχεμύθεια, προσήλωση, ακρίβεια και ευσυνειδησία, ιδίως ως προς την τήρηση χρονικών προθεσμιών. Να διέπονται από προθυμία, εργατικότητα και πνεύμα συνεργασίας.

9. Οι άρρενες Έλληνες πολίτες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

10. Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο.
Ο/Η προσλαμβανόμενος/η εφόσον έχει την ελληνική ιθαγένεια, θα υπαχθεί στην Ελληνική Νομοθεσία περί κοινωνικών ασφαλίσεων. Το ασφαλιστικό καθεστώς των Γερμανών υπηκόων διέπεται από την επιτόπια νομοθεσία. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, το Ελληνικό Δημόσιο.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν άμεσα την αίτηση, επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, καθώς και υπεύθυνη δήλωση με την οποία δεσμεύονται να προσκομίσουν τα απαραίτητα πρωτότυπα δικαιολογητικά, εφόσον τους ζητηθούν. Στην αίτηση, εκτός από τη διεύθυνση υποψηφίου/ας πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε η ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο για επικοινωνία.
Ο σχετικός φάκελος, με συμπερίληψη του συνόλου των στοιχείων που, κατά την κρίση τους, τεκμηριώνει τα προσόντα – καταλληλότητα για την πλήρωση της ως άνω θέσης, θα πρέπει να αποσταλεί έως τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021, ώρα 17:00, ως ακολούθως:
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (θέμα «Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Κλητήρα») στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prokirixi.ber@mfa.gr – οι υποψήφιοι θα πρέπει να στείλουν την αίτηση τους σε ένα μόνο email και σε format .zip ή .pdf.Σημειώνεται ότι η Πρεσβεία μπορεί να εφαρμόσει τον γενικό κανόνα πληροφορικής να απορρίπτει αυτόματα όλα τα μηνύματα που είναι μεγαλύτερα από 1ΜΒ.
Οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα και προεπιλεγούν, θα κληθούν σε συνέντευξη. Η γλωσσομάθεια, η οδηγική επάρκεια, οι άλλες τεχνικές γνώσεις, καθώς και η γνώση χειρισμού Η/Υ, θα εκτιμηθούν βάσει των προσκομιζομένων πιστοποιητικών ή κατόπιν προφορικής συνέντευξης ή πρακτικής δοκιμασίας γραπτής ή προφορικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου