Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020

Βερολίνο: Προκήρυξη μίας θέσεως Ιδιαιτέρας/Ιδιαίτερου Γραμματέως
Η Ελληνική Πρεσβεία στο Βερολίνο προκηρύσσει την άμεση πλήρωση μίας (1) θέσης Ιδιαιτέρας/Ιδιαίτερου Γραμματέως, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 ετών, στο πλαίσιο παροχής εργασίας γενικών καθηκόντων υποστηρικτικής της εύρυθμης λειτουργίας της Αρχής, ως κατωτέρω:

μία θέση Ιδιαιτέρας/ου Γραμματέως με μεικτές αποδοχές 2.650 € μηνιαίως.

Οι ενδιαφερόμενες/νοι, θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα:
1. Να έχουν συμπληρώσει το 27ο της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 55ο.

2. Να είναι μόνιμες/οι κάτοικοι Γερμανίας, με ελληνική ή γερμανική υπηκοότητα. Τυχόν άλλη υπηκοότητα δύναται να εξεταστεί, εφόσον πιστοποιείται νόμιμη διαμονή στη Γερμανία, με δυνατότητα εργασίας.

3. Να έχουν άριστη γνώση της Ελληνικής, Γερμανικής και της Αγγλικής γλώσσας. Τυχόν γνώση άλλων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί.

4. Να έχουν επαγγελματική εμπειρία και προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση ευθύνης που να περιλαμβάνει πλήρη επάρκεια (μεταξύ άλλων) σε όλα τα γραμματειακά καθήκοντα: διαχείριση προγράμματος της/του Πρέσβεως, προετοιμασία και διαχείριση εγγράφων, διοργάνωση συναντήσεων/εκδηλώσεων μαζί με προετοιμασία των σχετικών φακέλλων και εγγράφων εργασίας, διεκπεραίωση αλληλογραφίας και επικοινωνία/επαφές με Αρχές και Υπηρεσίες στην Ελλάδα, την Γερμανία και διεθνώς, διοικητική υποστήριξη του προσωπικού της Πρεσβείας και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καλή διαχείριση στην τήρηση προθεσμιών, επαλήθευση και συντονισμό ενεργειών με όλα τα Τμήματα της Πρεσβείας και της Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΠΕΞ, υποστήριξη στη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού της Πρεσβείας.

5. Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Λυκείου ή ισοδύναμου τίτλου Ιδρύματος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής. Τυχόν πρόσθετες Τριτοβάθμιες ή άλλες σπουδές θα συνεκτιμηθούν πολύ ουσιαστικά. Ομοίως, ως προς τα απαιτούμενα γενικά προσόντα (εργασιακή εμπειρία, οργανωτικές/επικοινωνιακές ικανότητες).

6. Πλήρης επάρκεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και εξοικείωση χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης/social media.

7. Να διαθέτουν σοβαρότητα, εχεμύθεια και μεγάλη ευχέρεια επικοινωνίας, καθώς και ικανότητες συντονισμού και οργάνωσης, ιδίως ως προς την τήρηση χρονικών προθεσμιών. Να διέπονται από προθυμία, εργατικότητα και πνεύμα συνεργασίας.
8. Οι άρρενες Έλληνες πολίτες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

9. Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο.

Η/Ο προσλαμβανόμενη/ος, εφόσον έχει την Ελληνική ιθαγένεια, θα υπαχθεί στην Ελληνική Νομοθεσία περί κοινωνικών ασφαλίσεων. Το ασφαλιστικό καθεστώς Γερμανών υπηκόων διέπεται από την επιτόπια νομοθεσία. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι ενδιαφερόμενες/οι παρακαλούνται να αποστείλουν αίτηση, επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, καθώς και υπεύθυνη δήλωση με την οποία δεσμεύονται να προσκομίσουν τα απαραίτητα πρωτότυπα δικαιολογητικά, εφόσον τους ζητηθούν. Στην αίτηση, εκτός από τη διεύθυνση υποψηφίας/ου πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε η ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο για επικοινωνία.

Ο σχετικός φάκελος, με συμπερίληψη του συνόλου των στοιχείων που, κατά την κρίση τους, τεκμηριώνει τα προσόντα/την καταλληλότητα για την πλήρωση της ως άνω θέσης, θα πρέπει να αποσταλεί έως τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021, ώρα 17:00, ως ακολούθως:
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (θέμα «Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Ιδιαιτέρας/Ιδιαίτερου Γραμματέως») στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prokirixi.ber@mfa.gr – οι υποψήφιοι θα πρέπει να στείλουν την αίτηση τους σε ένα μόνο email, και σε format .zip ή .pdf – σημειώνεται ότι η Πρεσβεία μπορεί να εφαρμόσει τον γενικό κανόνα πληροφορικής να απορρίπτει αυτόματα όλα τα μηνύματα που είναι μεγαλύτερα από 1ΜΒ.
Οι υποψήφιες/οι, οι οποίες/οι πληρούν τα τυπικά προσόντα και προεπιλεγούν, θα κληθούν σε συνέντευξη. Η γλωσσομάθεια, καθώς και η γνώση χειρισμού Η/Υ θα εκτιμηθούν βάσει των προσκομιζομένων πιστοποιητικών ή κατόπιν προφορικής συνέντευξης ή πρακτικής δοκιμασίας γραπτής ή προφορικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου