Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020

Προκήρυξη θέσεως στην Πρεσβεία της Ελλάδας στην Αργεντινή
Προκηρύσσεται μία θέση Ιδιαιτέρας Γραμματέως στην Πρεσβεία της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Μπουένος Άιρες με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διετούς διάρκειας, αποκλειστικής εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 149 του Ν. 3566/2007 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών».

α) Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος ηλικίας.

β) Η προκήρυξη απευθύνεται σε άτομα ανεξαρτήτως φύλου, τα οποία διαθέτουν ελληνική ή αργεντινή υπηκοότητα και διαμένουν μόνιμα στην Αργεντινή. Τυχόν άλλη υπηκοότητα δύναται να εξεταστεί, εφόσον πιστοποιείται νόμιμη διαμονή στην Αργεντινή, με δυνατότητα εργασίας.

γ) Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές.

δ) Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

• Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή,

• Άριστη γνώση της ισπανικής και είτε της ελληνικής, είτε της αγγλικής γλώσσας.

• Προθυμία, εργατικότητα και πνεύμα συνεργασίας.

Επίσης, απαιτείται απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Κατά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα συνεκτιμηθεί η ύπαρξη προϋπηρεσίας, η γνώση επιπλέον γλωσσών, η πιστοποίηση επαγγελματικής κατάρτισης και η ύπαρξη άλλων συναφών, με την συγκεκριμένη θέση, προσόντων.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν σχετική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα, καθώς και υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δεσμεύονται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εφόσον τους ζητηθεί, στην Πρεσβεία της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Μπουένος Άιρες, στην ηλεκτρονική διεύθυνση gremb.bay@mfa.gr.

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων μέχρι 15.10.2020

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου