Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2020

Ζητείται οδηγός από την Ελληνική Πρεσβεία στην Κοπεγχάγη -Μισθός 2700

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κοπεγχάγη προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας Οδηγού πλήρους απασχόλησης με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, διετούς διάρκειας, ως κατωτέρω: Μία θέση Οδηγού με μεικτές αποδοχές 2.700,00 ευρώ μηνιαίως. Απαιτούμενα προσόντα - δικαιολογητικά :  Να διαμένουν μονίμως στη Δανία (κάτοχοι ελληνικής ή άλλης ιθαγένειας με νόμιμο δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη Δανία).  Οι Έλληνες πολίτες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί μόνιμα από αυτές.  Κατώτερο όριο ηλικίας το 23ο έτος συμπληρωμένο και να μην έχουν υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας τους.  Να διαθέτουν Άδεια Οδήγησης, που να αναγνωρίζεται στη Δανία.  Γνώση της Δανικής, καθώς και της Αγγλικής γλώσσας.  Να διαθέτουν εμπειρία και προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.  Να είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  Η γνώση της Ελληνικής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, αποστέλλοντας επιστολή με την οποία θα εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για την ανωτέρω θέση, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, καθώς και τα κατωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κοπεγχάγη (gremb.cop@mfa.gr) με την ένδειξη «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την θέση Οδηγού στην Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κοπεγχάγη»:  Αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου (ή δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εφόσον πρόκειται για Ελληνες ή πολίτες της ΕΕ)  Δικαιολογητικά από τα οποία θα πιστοποιείται η μόνιμη διαμονή στη Δανία.  Αντίγραφο Άδειας Οδήγησης  Αντίγραφο ποινικού μητρώου  Αντίγραφο τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  Συστατικές επιστολές (εφόσον διαθέτουν) Σημειώνεται ότι θα ληφθούν υπ’ όψιν μόνον οι αιτήσεις εκείνες οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται από την παρούσα προκήρυξη. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις και διαθέτουν τα ειδικά προσόντα για την ανωτέρω προκηρυχθείσα θέση, θα κληθούν να εμφανισθούν ενώπιον Επιτροπής, η σύνθεση της οποίας ορίζεται από την Πρεσβεία, στα γραφεία της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κοπεγχάγη (Hammerensgade 4, 3rd floor, 1267 Copenhagen K), σε ημερομηνία η οποία θα γνωστοποιηθεί εν ευθέτω χρόνω. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 7η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου