Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019

Μια θέση Οδηγού στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο ΝτύσσελντορφΤο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Ντύσσελντορφ προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, διετούς διάρκειας, ως κατωτέρω:

Μία (1) θέση Οδηγού με μεικτές μηνιαίες αποδοχές 2.175 Ευρώ.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα:

1. Απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή ισότιμου γερμανικού σχολείου
2. Άριστη γνώση της γερμανικής και της ελληνικής γλώσσας (γραπτού και προφορικού λόγου)
3. Δίπλωμα οδήγησης Τύπου C+ Personenbeförderungschein
4. Μόνιμοι κάτοικοι Γερμανίας ή νομίμως διαμένοντες στη Γερμανία με ελληνική ή άλλη υπηκοότητα Κράτους - μέλους της Ε.Ε.
5. Εφόσον είναι Έλληνες υπήκοοι, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές
6. Σχετική εμπειρία και /ή/ προϋπηρεσία και προθυμία για παροχή υπηρεσιών στο Γενικό Προξενείο

Επίσης απαιτείται αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν σχετική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα, καθώς και υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δεσμεύονται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εφόσον τους ζητηθεί. Ο σχετικός Φάκελλος θα πρέπει να αποστέλλεται, ταχυδρομικώς, στο Γενικό Προξενείο στην κατωτέρω διεύθυνση, μέχρι και την 1η Φεβρουαρίου 2019.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου