Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2018

«Προκήρυξη θέσεως Κλητήρα Προξενείου Χιούστον»Το Προξενείο της Ελλάδος στο Χιούστον προκηρύσσει μία (1) θέση Κλητήρα, πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) ετών

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα πρέπει:


α) Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος ηλικίας και να μην έχει υπερβεί το 60ο έτος ηλικίας. Για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου και του ανώτατου η 31η Δεκεμβρίου,

β) Να έχει τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της προκηρυσσόμενης θέσης,

γ) Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (για άνδρα υποψήφιο),

δ) Να ομιλεί και να γράφει άριστα στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα,

ε) Να διαθέτει οργανωτικές ικανότητες και ικανότητες γραμματειακής υποστήριξης,

ζ) Να χειρίζεται άριστα ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Word, Windows, Excel),

η) Να είναι είτε Αμερικανός πολίτης, είτε να διαθέτει νόμιμη άδεια παραμονής και εργασίας στις Η.Π.Α.,

θ) Να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης Η.Π.Α.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν καταρχήν βάσει του βιογραφικού τους θα κληθούν σε συνέντευξη.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας, έως και την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018,

1)σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα,

2)φωτοαντίγραφο διαβατηρίου/ταυτότητας,

3)φωτοαντίγραφο άδειας παραμονής και εργασίας,

4)φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης καθώς και

5)φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών

στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Προξενείου grcon.hou@mfa.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου