Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018

Πρόσληψη Ιδιαιτέρας Γραμματέα από την Πρεσβεία της Ελλάδος στην Λευκωσία θα προσλάβει Ι

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στην Λευκωσία, λαμβάνοντας υπ’όψη το άρθρο 149, παράγραφος 2 του Ν.3566/2007, ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός/μίας υπαλλήλου με καθήκοντα Ιδιαιτέρου/ας Γραμματέως με διετή σύμβαση εργασίας.
Α. Απαιτούμενα προσόντα για την προς πλήρωση θέση είναι τα εξής:
- Κατώτατο όριο ηλικίας το 21ο έτος συμπληρωμένο και ανώτατο το 60ό
- Μόνιμος κάτοικος στην Κυπριακή Δημοκρατία ή υπήκοος της Κυπριακής Δημοκρατίας
- Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές (για τους άρρενες)
- Πτυχίο Ανωτάτου ή Ανωτέρου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
- Αριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας
- Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
- Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (επεξεργασία κειμένου και αρχειοθέτηση)
- Σχετική προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως
- Εχεμύθεια
Οι αποδοχές για την προς πλήρωση θέση καθορίζονται σύμφωνα με την ελληνική
νομοθεσία.
Β. Οι ενδιαφερόμενοι/-νες για την ως άνω προκηρυχθείσα θέση θα πρέπει να αποστείλουν στην Ελληνική Πρεσβεία, έως και τις 8 Νοεμβρίου 2018, αίτηση συνοδευόμενη από τα κατ’αρχήν απαραίτητα δικαιολογητικά, ήτοι βιογραφικό σημείωμα, φωτοαντίγραφο Διαβατηρίου / Α.Δ. Ταυτότητας, φωτοαντίγραφο άδειας παραμονής / εργασίας ή άλλου αποδεικτικού στοιχείου μόνιμης διαμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών που αποδεικνύουν την κατοχή των απαιτουμένων προσόντων (βλ. ανωτέρω υπό σημείο Α), με τους εξής τρόπους:
α) ταχυδρομικώς: Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο, Βύρωνος 8-10, Τ.Κ.1096
(σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 8.11.2018)
β) ηλεκτρονικά: gremb.nic@mfa.gr
γ) με fax: 22680649

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου