Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018

4ο Φεστιβάλ Κωνσταντινουπολιτών 2018Η Ρωμιοσύνη στην Πόλη το χθες και του σήμερα

12-13 Μαΐου 2018 - Σάββατο και Κυριακή

Εκθέσεις για τον Πολιτισμό της Πόλης

Παιδότοποι - Εργαστήρια χορού -

συνταγών-κεντήματος-αγιογραφίας

Ταινίες για την Πόλη, Διαλέξεις

Αθλητικές Δραστηριότητες

Παρουσιάσεις Σωματείων

Μουσική και Συναυλίες
Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος Α’:
Στο Αιγαίο Πέλαγος των μεταναστών και των προσφύγων δοκιμάζονται

σήμερα οι ανθρωπιστικές αρχές του ευρωπαϊκού πολιτισμού

Εισήγηση στην Ημερίδα «Η θάλασσα που μας ενώνει»

που πραγματοποιήθηκε στο Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπολης
Η σημασία της ειρηνικής συνύπαρξης, της καταλλαγής και της συνεννόησης, της συνεργασίας και του αλληλοσε-

βασμού, η ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και η απο-

στολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο, αποτέλεσαν κεντρικά σημεία της εισηγήσεως του Οικουμενι-

κού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, στην Ημερίδα «Η θάλασσα που μας ενώνει», η οποία πραγματοποιήθηκε το,

Σάββατο, 10 Μαρτίου, στο Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπολης.

«Η θάλασσα όντως ενώνει και οφείλει να ενώνη! Οι λαοί περί την θάλασσαν του Αιγαίου οφείλομεν να την βλέπω-

μεν ως ενωτικήν δύναμιν και να την προστατεύωμεν από την ανθρωπογενή μόλυνσιν, να διασώσωμεν τον θαλάσ-

σιον πλούτον και την απαράμιλλον αιγαιοπελαγιτικήν ωραιότητα. Εις το Αιγαίον Πέλαγος των μεταναστών και των

προσφύγων δοκιμάζονται όμως σήμερον αι ανθρωπιστικαί αρχαί του ευρωπαικού πολιτισμού, τα δικαιώματα του

ανθρώπου, αλλά και η χριστιανική αγάπη προς τον πάσχοντα συνάνθρωπον», επισήμανε ο Οικουμενικός Πατριάρ-

χης λέγοντας ότι η λύση, «είναι αδύνατον να δοθή επί τη βάσει πολιτικών υπολογισμών, βίας ή γραφειοκρατίας.

Ιδιαίτερον ρόλον καλούνται και δύνανται να διαδραματίσουν αι θρησκείαι, καλλιεργούσαι και εφαρμόζουσαι πνεύ-

μα ειρήνης και αλληλεγγύης, και ασκούσαι έμπρακτον βοήθειαν προς ανακούφισιν των ενδεών. Δι ̓ ημάς, η αδια-

φορία διά τον πάσχοντα συνάνθρωπον είναι αδιαφορία διά τον Θεόν και τας εντολάς Του. Όπου υπάρχει αγάπη και

αλληλεγγύη, δοξάζεται το όνομα του Θεού».

Στη συνέχεια, υπενθύμισε ότι η δημιουργία περιβαλλοντικής ευαισθησίας, η κινητοποίηση όλων των συναρμοδί-

ων φορέων και η πρόσκληση προς τις θρησκείες να συνδράμουν προς την κατεύθυνση αυτή, βρίσκονται στον πυρή-

να της Πατριαρχικής διακονίας του, μαζί με την προώθηση του πολιτισμού της αλληλεγγύης και του διαλόγου.

Το οικολογικό πρόβλημα

«Ο εικοστός αιών υπήρξεν ο πλέον βίαιος αιών της ιστορίας», σημείωσε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, «όχι μόνον

αναφορικώς προς την βίαν του ανθρώπου προς τον άνθρωπον, αλλά και εν σχέσει προς τας ωμότητας του ανθρώ-

που απέναντι εις την φύσιν, την πανίδα και την χλωρίδα, την ατμόσφαιραν, τον υδροφόρον ορίζοντα, τους ποτα-

μούς, τας λίμνας και τας θαλάσσας. [...] Ιδιαιτέρως προκλητικόν παραμένει το γεγονός ότι μέγα τμήμα του ανθρω-

πίνου γένους ζη και σήμερον εν ενδεία. Φαίνεται ότι η γνώσις, η οποία παρήγαγε θαυμαστά αποτελέσματα, και η

πρωτόγνωρος ευημερία δεν εθεράπευσαν την καρδίαν και τον νούν του ανθρώπου, αλλά, μάλλον, ετροφοδότησαν

τον κυνισμόν του».

Υπογράμμισε ότι η σύγχρονη παγκοσμιοποίηση όξυνε τα οικολογικά προβλήματα «και προοιωνίζεται, με την φετι-

χοποίησιν της οικονομικής προόδου και την υποταγήν της οικολογίας εις την οικονομίαν, νέα αδιέξοδα». Η αντιμε-

τώπιση της οικολογικής και της οικονομικής κρίσεως, είπε ο Πατριάρχης, δεν αποτελεί υπόθεση αποκλειστικώς της

επιστήμης και της τεχνολογίας, ούτε εξαρτάται μόνο από πολιτικές επιλογές.

«Είναι αναγκαία μία κοπερνίκεια στροφή εις την αξιολογίαν μας, μία ριζική αλλαγή νοοτροπίας, μετάνοια, πολυ-

διάστατος ευαισθητοποίησις και ευρυτέρα κινητοποίησις. Καθώς θεωρείται βέβαιον ότι αι ρίζαι της οικολογικής και

της κοινωνικοοικονομικής κρίσεως είναι πνευματικαί, αι θρησκείαι, αι μεγάλαι ιστορικαί δυνάμεις του πνεύματος,

καλούνται να διαδραματίσουν πρωτεύοντα ρόλον εις την αντιμετώπισιν αυτών των προκλήσεων, να συμβάλουν εις

την υπέρβασιν του εγωκεντρισμού και του ευδαιμονισμού, οι οποίοι έχουν μετατρέψει την φύσιν εις αντικείμενον

και μέσον ικανοποιήσεως αναγκών και δημιουργίας νέων αναγκών και νέων ικανοποιήσεων».

Ο ρόλος της Ορθοδοξίας

Αναφορικά με τον ρόλο της Ορθοδόξου Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο, σημείωσε, μεταξύ άλλων:

«Πεποίθησίς μας είναι ότι η πνευματική παράδοσις της Ορθοδοξίας δύναται να συμβάλη καθοριστικώς εις την

αντιμετώπισιν αυτών των προβλημάτων. Η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι η οικολογική και κοινοτική μορφή του Χρι-

στιανισμού. Η πίστις και η θεία λατρεία, το ασκητικόν ήθος και η ευχαριστιακή ταυτότης της Ορθοδοξίας οδηγούν

εις σεβασμόν της δημιουργίας, εις απλότητα βιοτής και εις φιλάνθρωπον διακονίαν του πλησίον. [...] Η καταστροφή

του φυσικού περιβάλλοντος απειλεί σύμπασαν την ανθρωπότητα και αμεσώτερα εγγίζει τους πτωχούς της γης».
O Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στην Κοινή Δήλωση που συνυπέγραψε με τον Πάπα Φραγκίσκο, την 1

Σεπτεμβρίου 2017, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Προσευχών για την προστασία της Δημιουργίας, που

για την καθιέρωσή της πρωτοστάτησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Στη συνέχεια της ομιλίας του, έκανε ιδιαίτερη

αναφορά στις σχετικές αποφάσεις που έλαβε η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία πραγ-

ματοποιήθηκε στην Κρήτη, τον Ιούνιο του 2016.

«Η πορεία προς το οικολογικόν και κοινωνικόν μέλλον της ανθρωπότητος, μόνον κοινωνική και οικολογική δύνα-

ται να είναι. Κάθε επιλογή εις τον χώρον της οικονομίας, κάθε πρόοδος της επιστήμης, κάθε πολιτικόν και κοινωνι-

κόν κίνημα, κρίνεται με βάσιν την συμβολήν του εις την προστασίαν του ανθρωπίνου προσώπου του και του

«οίκου» του, του φυσικού περιβάλλοντος», είπε και σε άλλο σημείο της ομιλία του τόνισε: «Η Ορθόδοξος Εκκλησία

ποτέ δεν συνεβιβάσθη με την αδικίαν, με όλας εκείνας τας αντιπερσοναλιστικάς δυνάμεις, αι οποίαι υποσκάπτουν

την κοινωνικήν συνοχήν και την κοινωνικήν δικαιοσύνην. Ο βιωμένος κοινοτισμός εν τη κοινωνία της Εκκλησίας,

αποτελεί απτήν πρόκλησιν διά τον σύγχρονον ατομοκεντρισμόν και την κοινωνικήν αναλγησίαν. Η Ορθοδοξία κα-

λείται σήμερον να λειτουργήση η ιδία, ευρύτερον, ως θετική πρόκλησις και εναλλακτική πρότασις ελευθερίας διά

τον άνθρωπον, εις όλας τας διαστάσεις της ζωής. Απευθυνόμενοι εις μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητος, επιθυμού-

μεν να υπενθυμίσωμεν ότι η ορθόδοξος παιδεία του προσώπου ενσταλάσσει εις τας ψυχάς των παίδων και των

νέων οικολογικήν και κοινωνικήν ευαισθησίαν, ευθύνην, μέριμναν και στοργήν διά τον συνάνθρωπον και διά το

φυσικόν περιβάλλον. Η καταστροφή της φύσεως και η εκμετάλλευσις του πλησίον αρχίζουν μέσα εις τον νούν του

ανθρώπου και από εκεί οφείλει να ξεκινά και η θεραπεία».

Η σημασία του μαθήματος των θρησκευτικών

Στην εισήγησή του δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη σημασία του μαθήματος των θρησκευτικών στην κατεύ-

θυνση της ευαισθητοποίησης των νέων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της σύνολης Δημιουργί-

ας.

«Ακριβώς, ως θεολογικόν μάθημα, το μάθημα των Θρησκευτικών είναι κατ ̓ εξοχήν μάθημα οικολογικής και κοι-

νωνικής ευαισθητοποιήσεως, διδασκαλία του προσωποκεντρικού, του κοινοτικού και οικοφιλικού πολιτισμού της

Ορθοδοξίας. Σας καλούμε να στηρίζετε την διαρκώς μεταρρυθμιζομένην σχολικήν θρησκευτικήν αγωγήν και να α-

ναδεικνύετε τας σημαντικωτάτας παιδευτικάς λειτουργίας της. Ως ελέχθη, η Παιδεία είναι «η θάλασσα του πνεύμα-

τος, που μας ενώνει». Μας ενώνει ως παιδεία εν Χριστώ και κατά Χριστόν, ως παιδεία ελευθερίας, ως παιδεία ειρή-

νης και αλληλεγγύης, ως παιδεία κοινωνικής και οικολογικής συνευθύνης».

«Καλούμεθα να μεταμορφώσωμεν τον κόσμον, όχι να τον απορρίψωμεν»

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης σημείωσε ότι, στο σημερινό κόσμο, είμαστε υποχρεωμένοι να ζήσουμε την πίστη μας

στην εποχή μας, να είμαστε χριστιανοί και σύγχρονοι άνθρωποι.

«Η έντασις μεταξύ χριστιανικής ταυτότητος και συγχρόνου βιοτής είναι αναπόφευκτος, δύναται όμως να λειτουρ-

γήση δημιουργικώς. Η απόρριψις του συγχρόνου πολιτισμού εις το συνολόν του δεν ανταποκρίνεται εις το πνεύμα

της γνησίας χριστιανικής παραδόσεως. Καλούμεθα να μεταμορφώσωμεν τον κόσμον, όχι να τον απορρίψωμεν.

Προφανώς, η μαρτυρία εν τω κόσμω δεν συνεπάγεται εκκοσμίκευσιν της Εκκλησίας».

Καταλήγοντας, τόνισε ότι όλα όσα εκείνος πράττει, «αι οικολογικαί και ειρηνευτικαί πρωτοβουλίαι, οι διάλογοι, ο

αγών διά τον πολιτισμόν της αλληλεγγύης και η καλή μαρτυρία εν τω συγχρόνω κόσμω, εκφράζουν το πνεύμα του

Οικουμενικού Πατριαρχείου, της Μητρός Εκκλησίας, την στοργήν αυτής διά τον άνθρωπον, και την μέριμναν διά

την απειλουμένην και στενάζουσαν σήμερον δημιουργίαν».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης συνεχάρη όλα τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής της Ημερίδας, τον κ.Ιωάννη Δεμιρ-

τζόγλου, Άρχοντα Μ.Ρεφερενδάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και Διευθυντή του Ζωγρφείου Λυκείου για

την φιλοξενία, τους ομιλητές και τους συμμετέχοντες, προτρέποντάς τους να συνεχίσουν αναλαμβάνοντας παρό-

μοιες πρωτοβουλίες και να επισκέπτονται το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Πόλη.

Να σημειωθεί ότι η Ημερίδα, που τελούσε υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριάρχη, συνδιοργανώθηκε από

την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δυτικής Θεσσαλονίκης, το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλο-

νίκης, το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Δράμας, τα Κέντρα Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης πολλών περιοχών της βορείου Ελλάδος, το Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπολης, δημόσια και ιδιω-

τικά ελληνικά σχολεία και άλλους φορείς.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην Εορτή του Ιερού Φωτίου στην Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης
Συμμετοχή αντιπροσωπείας της Οι.Ομ.Κω.
Στη φετινή εορτή του Ιερού Φωτίου, κορυφαίου Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως τον 9ο αιώνα μ.Χ, τα μέλη του

Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. Νικ. Ουζούνογλου, Νικ. Αναγνωστόπιουλος και Σταμ. Νικ. Κίσσας μετέβησαν στην Ιερά Θεολογι-

κή Σχολή της Χάλκης και συμμετείχαν στη θεία λειτουργία και τις εκδηλώσεις που έγιναν.

Κατά την επίσκεψη της η αντιπροσωπεία της Οι.Ομ.Κω. έγινε δεκτή από την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη

και ενημέρωσε για τις προσπάθειες της Οι.Ομ.Κω. στα επί μέρους θέματα.

Η αντιπροσωπεία της Οι.Ομ.Κω. είχε επίσης συναντήσεις με τα μέλη των διοικήσεων των Ρωμαίικων Κοινοτήτων

Πριγκήπου και Χάλκης για τις εν εξελίξει και σχεδιαζόμενες δράσεις που έχουν σχέση με την υποστήριξη από

πλευράς της Οι.Ομ,Κω. ζητημάτων που καλούνται να λύσουν οι δύο Ομογενειακές Κοινότητες.

Ο Εορτασμός της μνήμης του Ιερού Φωτίου

Μετά κωδωνοκρουσιών και ψάλλοντας το απολυτίκιο του Ιερού Φωτίου,

σύμπασα η αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης, μετά προ-

σκυνητών εκ της Πόλης, αλλά και εξ Ελλάδος, υποδέχθηκε τμήμα του Ιε-

ρού λειψάνου του αγίου και Ιερού Φωτίου, του και ιδρυτού της ενταύθα

Ιεράς Μονής. Τόσο της υποδοχής του Ιερού τεμαχίου, όσο επίσης της κου-

ράς, αλλά και του εσπερινού, που ακολούθησε, προεξήρχε ο Σεβασμιότα-

τος Ηγούμενος, Μητροπολίτης Προύσης Ελπιδοφόρος.

Το κήρυγμα του Σεβ. ακολούθησε μια παραγωγική συλλογιστική πορεία.

Συγκεκριμένα, αυτό αποτελείται από τρείς θεματικές ενότητες. Αρχικά,

επικεντρώθηκε στη διδασκαλία του μεγάλου πατρός. Στη συνέχεια ανα-

φέρθηκε στο πρόσωπο του δωρητή του Ιερού τεμαχίου και έκλεισε το λό-

γο του κάνοντας αναφορά στο πρόσωπο του νέου μοναχού της Μονής.

Ειδικότερα, είπε τα εξής: «αυτός ο σπουδαίος Πατριάρχης της Εκκλησίας,

αλλά και του Γένους μας, συνδύαζε τη διοίκηση, τη Θεολογία αλλά και το

μοναστικό βίωμα.

Η θεολογία είναι η περιγραφή των περί Θεού μυστηρίων γι’ αυτό και αγα-

πούσε τα μοναστήρια και ήξερε ότι θεολογία χωρίς εμπειρία δεν νοείται».

Αναφερόμενος προς το δωρητή ‒τον οποίο και χαρακτήρισε μέγα‒ είπε:

«ότι η ημέρα αυτή είναι εφάμιλλα ιστορική με την ημέρα της ιδρύσεως της Μονής διότι σήμερα ο Οικουμενικός

Πατριάρχης ήρθε ξανά στο μοναστήρι το οποίο ίδρυσε, χάρις στην αγάπη, τη φιλοπατριαρχεία, στην αφοσίωση ε-

νός εξαιρετικού κληρικού του πατρός Επιφανίου».
Τέλος, ο Σεβ. μίλησε περί του νέου μοναχού της Μονής, του

πατέρα Περικλή, ο οποίος παρόλο που υπήρξε δόκιμος για

ένα έτος, απέδειξε την σοβαρότητά του και σημείωσε ότι εί-

ναι ο όγδοος μοναχός ο οποίος εκάρη στην Ιερά Μονή από

την έναρξη της ηγουμενίας του.

Στη συνέχεια ακολούθησε κέρασμα στο Συνοδικό της Θεολο-

γικής Σχολής όπου όλοι ευεργετήθηκαν από το λόγο του άρτι

αφιχθέντα Σεβ. Μητρ. Ελβετίας κ.κ. Ιερεμία. Βρήκε μια ατμό-

σφαιρα αναμνήσεων, συγκινήσεων, χαράς ‒ο ίδιος υπήρξε

μαθητής στη Σχολή για 7 χρόνια‒. Υπογράμμισε, ότι όλα αυτά

τα οποία συμβαίνουν στη Σχολή τώρα, ανανεώνουν και ξανα-

ζωντανεύουν αυτή.
Επισκεφθείτε την νέα επικοινωνιακή ιστοσελίδα της Οι.Ομ.Κω.
www.oiomko.org
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΕΛΑΘΕΝΤΕΣ ΕΚ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ

ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΆ ΤΟΥΣ ΔΙΩΓΜΟΥΣ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1957-1966
Η Οι.Ομ.Κω. έχει αποκτήσει αρχείο που περιέχει ουσιαστικές πληροφορίες

για τα περιουσιακά στοιχεία των Εταμπλί Κωνσταντινουπολιτών με Ελληνική

ιθαγένεια που είχαν δεσμευτεί από την Κυβέρνηση της Τουρκίας με το Μυστι-

κό Διάταγμα 6/3801 (2 Νοεμβρίου 1964) . Όσοι Κωνσταντινουπολίτες πιστεύ-

ουν ότι έχουν εγκαταλειμμένα ακίνητα συνέπεια του διωκτικού αυτού μέτρου

της Κυβέρνησης της Τουρκίας και που δεν έχουν πωληθεί καλούνται να επι-

κοινωνήσουν στέλνοντας μήνυμα στην διεύθυνση: nnap@otenet.gr
Η παρουσίαση του Βιβλίου-Μελέτης:
«Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης – Το κτίριο και η αποκατάσταση του»
που εκπονήθηκε από την Ερευνητική Ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η Εστία Θεολόγων Χάλκης και η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντι-

νουπολιτών από κοινού οργάνωσαν, σε συνεργασία με τον Σχολάρχη της

Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης Μητροπολίτη Προύσης κ. Ελπιδοφό-

ρο, την παρουσίαση της Μελέτης το απόγευμα της Παρασκευής 2 Φε-

βρουαρίου 2018 στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών στην Αθή-

να. .Συντονίστρια της παρουσίασης ήταν η δημοσιογράφος κα. Έλλη Στά-

η. Απεύθυναν χαιρετισμό οι: Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης Ελπιδοφόρος

Λαμπρυνιάδης, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης και ο

Άρχων Χαρτοφύλαξ της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Νικόλαος Ξεξάκης, Ομότιμος Καθηγη-

τής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος της Εστίας Θεολόγων Χάλ-

κης.

Ομιλητές στην παρουσίαση ήταν: η Ομότιμη Καθηγήτρια ΑΠΘ Βίλμα Χαστάογλου – Μαρτινίδη και η Ομότιμη Κα-

θηγήτρια ΑΠΘ Σάσα Λαδά και οι δύο Συν- επιμελήτριες της Μελέτης. Επίσης μίλησαν οι: ο Άρχων Προστάτης των

Γραμμάτων της Μ.τ.Χ.Ε. Νικόλαος Ουζούνογλου, Καθηγητής ΕΜΠ και Πρόεδρος της Οικουμενικής Ομοσπονδίας

Κωνσταντινουπολιτών και ο Δρ. Αρχιτεκτονικής Σάββας Τσιλένης, Πρόεδρος της Εταιρείας Μελέτης της καθ’ ημάς

Ανατολής.

Η Καθ. Βίλμα Χαστάογλου-Μαρτινίδη παρουσίασε τα πορίσματα του ερευνητικού έργου «Διερεύνηση των τρόπων

αποκατάστασης και της ένταξης νέων εκπαιδευτικών και κτιριολογικών προγραμμάτων στο ιστορικό κτίριο της Θεο-

λογικής Σχολής της Χάλκης», το οποίο ανέλαβε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το έργο εκπονήθηκε

από ερευνητική ομάδα 26 καθηγητών και 26 μεταπτυχιακών και αποφοίτων από τις σχετικές επιστημονικές ειδικό-

τητες της Πολυτεχνικής Σχολής, και κυρίως του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Προστασίας, Συντήρησης και Απο-

κατάστασης Μνημείων. Επιπλέον, ομάδα δασολόγων του ΑΠΘ κατέγραψε αναλυτικά το πλούσιο φυτικό περιβάλ-

λον της Σχολής. Οι εργασίες είχαν αρχίσει τον Ιανουάριο του 2012, ολοκληρώθηκαν μετά από ενδελεχή επιτόπια

έρευνα και η μελέτη κατατέθηκε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο τον Μάιο του 2013.
Νέα έκκληση του Οικουμενικού Πατριάρχου για την επαναλειτουργία
της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης
Σε ομιλία του σε εκδήλωση κατά τον εορτασμό της μνήμης του Ιερού Φωτίου Νέα έκκληση προς τις αρμόδιες Αρχές

της Τουρκίας να επιτρέψουν την επαναλειτουργία της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, προκειμένου να επα-

νορθώσουν μια μεγάλη αδικία που συντελέσθηκε, απηύθυνε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, σε ομιλία

του, που πραγματοποίησε σήμερα, στην Αίθουσα Τελετών της «σιωπηλής», από το 1971, Σχολής, ημέρα κατά την

οποία η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Ιερού Φωτίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως και ανιδρυτού της Μο-

νής Αγίας Τριάδος Χάλκης όπου στεγάζεται το ιστορικό θεολογικό εκπαιδευτήριο του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

«Είναι τόσο κρίμα, τόσο μεγάλη αδικία η αναστολή της λειτουργίας αυτού του φυτωρίου των θεολογικών γραμμά-

των! Είναι τόσο κρίμα, ιδιαιτέρως σήμερα, που η ανθρωπότης έχει ανάγκη από το φως του Χριστού και της Εκκλησί-

ας του, [που έχει ανάγκη] να καταρτίζουμε στελέχη και να τα στέλνουμε για να συνεχίζουν το φωταγωγικό έργο των

αποφοίτων της Χάλκης. Σήμερα, όπως είπε κάποιος, πέρασαν τα άθεα, πέρασε ο Κομμουνισμός, και ήρθαν τα αντί-

θεα. Από τα άθεα περάσαμε στα αντίθεα. Γι’ αυτό έχει τόση ανάγκη ο κόσμος από πνευματική τροφή. Βλέπουμε τις

αιματοχυσίες, τους πολέμους που γίνονται εδώ ι εκεί, και ενώ η Εκκλησία μας προσεύχεται σε κάθε Ακολουθία της,

εν εσπέρα και πρωί, και μεσημβρία και εν παντί καιρώ, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου και υπέρ της ενό-

τητος των πάντων, όλα αυτά καθυστερούν τόσο πολύ να έρθουν», σημείωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και συνέ-

χισε: Ιδιαίτερα συγκινημένος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ανέφερε ότι κάθε φορά που ο ίδιος αλλά και όλοι οι α-

πόφοιτοι της Σχολής επιστρέφουν στη Χάλκη ως προσκυνητές, ανακαλούν στη μνήμη τους τα όμορφα χρόνια που

πέρασαν, «κάθε ημέρα και κάθε στιγμή που ζήσαμε υπό τη στέγη αυτής της φιλόξενης Μονής». Προηγουμένως,

κατόπιν προτάσεως του ηγουμένου της Μονής της Αγίας Τριάδος, Μητροπολίτη Προύσης Ελπιδοφόρου, ο Οικουμε-

νικός Πατριάρχης τίμησε όλους όσοι στήριξαν ποικιλοτρόπως τις δραστηριότητες και τα ανακαινιστικά έργα που

πραγματοποιήθηκαν κατά το περασμένο έτος στην Ιερά Μονή. Καλωσορίζοντας τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τους

Αρχιερείς και όλους τους προσκυνητές, ο Μητροπολίτης Προύσης αναφέρθηκε στη σημαντική δωρεά προς την Ιερά

Μονή τμήματος του ιερού λειψάνου του ιδρυτού της, Ιερού Φωτίου, «την οποία έκανε ο εκλεκτός κληρικός και πι-

στό τέκνο της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης Επιφάνιος Δημητρίου, τον οποίο

ευχαριστούμε για την σπουδαία αυτή πράξη και τον θεωρούμε στο εξής ως ένα εκ των μεγάλων ευεργετών της καθ’

ημάς μονής».

Η δεύτερη ομιλήτρια Καθ. Σ. Λαδά αναφέρθηκε στους στόχους του ερευνητικού προγράμματος που ήταν η αποκα-

τάσταση και η επανάχρηση του ιστορικού κτιριακού συγκροτήματος καθώς και η ανάδειξη του στο ευρύτερο φυσι-

κό περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου διερευνήθηκαν οι δυνατότητες δια-

τήρησης και ανάδειξης των ιδιαίτερων τυπολογικών και μορφολογικών του χαρακτηριστικών καθώς και η διατήρη-

ση και ανάδειξη του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος του μνημείου.

Ο Νικ. Ουζούνογλου στην ομιλία τους τόνισε την σημασία της Μελέτης που εκπονήθηκε εθελοντικά από τις ερευ-

νητικές ομάδες του ΑΠΘ δίνοντας τα συγχαρητήρια του. Επίσης αναφέρθηκε στην Μονή Καμαριωτίσσης και την

Εμπορική Σχολή της Χάλκης – δίδυμο ίδρυμα της Ιεράς Σχολής της Χάλκης που με ένα εξαιρετικά άδικο τρόπο κατε-

λήφθη από το Κράτος της Τουρκίας. Ευχήθηκε τέλος την επαναλειτουργία σύντομα της Σχολής και ότι η Οι.Ομ.Κω.

είναι στην διάθεση της Σχολής να συμβάλλει σε ότι χρειάζεται.

Ο τελευταίος ομιλητής Δρ. Σ. Τσιλένης αναφέρθηκε στο ιστορικό της Θεολογικής Σχολής και τις περιπέτειες που δι-

ήλθε στην ιστορία της και τα κτιριακά ζητήματα που αντιμετώπισε.

Η παρουσίαση έκλεισε με δευτερολογία του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Προύσης κ. Ελπιδοφόρου που ευχαρί-

στησε όλους τους παράγοντες της εκδήλωσης και έδωσε το όραμα της Σχολής με την παντοτινή ελπίδα να επανα-

λειτουργήσει σύντομα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης από τον ιστότοπο:

https://www.youtube.com/watch?v=uxHtzrPZJzQ&feature=youtu.be
Τελετή κοπής της Βασιλόπιττας των Νέων Εθελοντών της Οι.Ομ.Κω. στο
Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών
Το απόγευμα της Κυριακής 11 Φεβρουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τελετών του

Πνευματικού Κέντρου Κωνσταντινουπολιτών η τελετή κοπής της Βασιλόπιττας των Νέων Εθελοντών της

Οι.Ομ,Κω. Η προσέλευση των νέων της Οι.Ομ.Κω. ήταν

εντυπωσιακή παρά το ότι πολλοί νέοι δήλωσαν την α-

δυναμία τους να προσέλθουν λόγω της εξεταστικής πε-

ριόδου.

Στην αρχή της τελετής παρουσιάστηκε ντοκιμαντέρ

που δημιούργησαν οι νέοι της Οι.Ομ.Κω. και είχε σχέση

με την αποστολή 12 εθελοντών την περίοδο των Χρι-

στουγεννιάτικων εορτών στην Πόλη που έχουμε ανα-

φερθεί εκτενώς στο Ενημερωτικό Δελτίο της Οι.Ομ.Κω,

του μήνα Ιανουαρίου 2018.. Η ταινία που είχε την μορ-

φή συνεντεύξεων των εντυπώσεων που αποκόμισαν οι

νέοι από την αποστολή τους στην Κωνσταντινούπολη

έδειξε την συγκίνηση που επικράτησε σε πολλές πτυχές

της επίσκεψης τους αυτής και ιδιαίτερα όταν καταλαβαίναν ότι μετά από πολλά χρόνια οι Ομογενείς

άκουγαν κάλαντα και θυμόντουσαν τις παλιές ημέ-

ρες. Η ταινία είχε διάρκεια περίπου 1 ώρα.

Στη συνέχεια μίλησε προς τις νέες και νέους ο Πρό-

εδρος του Δ.Σ. της Οι.Ομ,Κω. καθ. Νικόλαος Ουζού-

νογλου εξαίροντας τα όσα ως εθελοντές έχουν προ-

σφέρει σε πολλά θέματα στην Ρωμιοσύνη της Πόλης

και παρουσίασε τα νέα προγράμματα δράσεων της

Οι.Ομ.Κω. που χρειάζονται την προσφορά των εθε-

λοντών, Τα κυριότερα σημεία της ομιλίας του Προέ-

δρου της Οι.Ομ.Κω. δίνονται στην επόμενη σελίδα.

Τονίστηκε από τον ομιλητή η μεγάλη σημασία που

δίνει το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. στην υποστήριξη της νέας

γενιάς που αποτελεί και την ελπίδα της Ρωμιοσύνης.

Επίσης έγινε αναφορά στα υπό σχεδίαση προγράμ-

ματα υποστήριξης της επιχειρηματικότητας των νέ-

ων με κύρια συνιστώσα την παλινόστηση των νέων

γενεών στην γενέτειρα των προγόνων τους,
Ακολούθησε η κοπή της παραδοσιακής Βασιλόπιτ-

τας και η εκδήλωση τελείωσε με γλέντι με μουσική

που έπαιξαν επίσης εθελοντές της Οι.Ομ.Κω. και κέ-

ρασμα στους συμμετέχοντες.
Κύρια σημεία της παρουσίασης του Προέδρου της Οι.Ομ.Κω. στην εκδήλωση
Νέων της Οι.Ομ.Κω. την 11/2/2018
Εξελίξεις των 2 τελευταίων μηνών για Εθελοντικές Δράσεις:
- Αποστολή εθελοντών στην Κωνσταντινούπολη – Τα Κάλαντα ακούστηκαν μετά από πολλά χρόνια

- Συνεχίζεται με γοργό ρυθμό η φωτογράφιση του Αρχείου στα ΓΑΚ του Αρχείου Προσφυγικών περιουσιών
- Αξιοποίηση των Αντισεισμικών Μελετών
- Ανάπτυξη Αποτύπωσης Ιδρυματικών Περιουσιών – Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών
- Στην τελική ευθεία για την Έκθεση:
ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ 19 & 20 ΑΙΩΝΕΣ (ΑΓΚΥΡΑ)
Εν εξελίξει νέα προγράμματα εθελοντικών δράσεων:
- Σχολείο Πριγκήπου – Μελέτη Αποκατάστασης

- ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΟΜΚΩ ΣΥΝΕΒΑΛΑΝ ΣΤΟ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙ-

ΣΤΕΙ ΤΟ ΟΡΦΑΝΤΡΟΦΕΙΟ ΤΗΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ ΩΣ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΝ ΚΙΝΔΥΝΩ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

- Έχει ξεκινήσει η προσπάθεια της συντήρησης του Μαυσω-

λείου του Χρ. Ζωγράφου που βρίσκετε στο Α’ Κοιμητήριο
Αθηνών.
Προγραμματιζόμενες νέες Εθελοντικές Αποστολές

-Παιδικός Σταθμός της Κοινότητας Σταυροδρομίου της Κων-
σταντινούπολης.
-ERASMUS όλοι οι ειδικότητες.
-Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο KOÇ της Κωνσταντινούπολης.

-Ενισχυτική Διδασκαλία στο σχολεία της Ομογένειας.

-ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ – ΒΙΕΝΝΗ.

Πρόσκληση προς εθελοντές να συμβάλουν :
Για τις μελέτες αρχείων

-Οικογένειας Καραθεοδωρή (Κων/λη)

-Πανεπιστήμιο της Σμύρνης (Αθήνα)

-Βατικανό – Αρχείο Επισκοπής Κων/λης
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
- Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και Εύρεσης Απασχόλησης

Θα υπάρξει ανακοίνωση από την Οι.Ομ.Κω. σε συνεργασία με το
ίδρυμα Limmat Ελβετίας.
- 4ο Φεστιβάλ Κωνσταντινουπολιτών: Η οργανωτική επιτροπή εργάζεται στην προετοιμασία του φεστι-

βάλ για τις επιμέρους δράσεις. Το Φεστιβάλ σχεδιάζεται να γίνει 11-13 Μάϊου 2018 στο Βυζαντινό Κέντρο
Αθλητισμού και Πολιτισμού.
Τέλος ο ομιλητής ανέφερε το σημαντικό ζήτημα της απόκτησης της ιθαγένειας της Τουρκίας από τους νέ-

ους Κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής. Σε περίπτωση που ένας γονέας είχε την υπηκοότητα η διαδικασία

είναι απλή και η ΟιΟμΚω θα αναλάβει την υποστήριξη και καθοδήγηση για το θέμα.
Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος Α’ :
Ως Ορθόδοξη Εκκλησία έχουμε βαθύτατες ρίζες εδώ και κανείς δεν μπορεί να μας ξεριζώσει

«Να έρχεστε όσο μπορείτε πιο συχνά στο Πατριαρχείο, στην Κωνσταντινούπολη, που είναι μια όμορφη Πόλη, φιλό-

ξενη Πόλη, ιστορική. Έχουμε ως Γένος και ως Ορθόδοξη Εκκλησία βαθιές, βαθύτατες ρίζες εδώ και κανείς δεν μπο-

ρεί να μας ξεριζώσει»

Με τους παραπάνω λόγους, μεταξύ άλλων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, υποδέχτηκε τον όμιλο προ-

σκυνητών από το δήμο Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής, υπό το δήμαρχο Μανώλη Καρρά, που επισκέφθηκαν την

Έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στο Φανάρι, το απόγευμα της Τρίτης, 5 Μαρτίου, στο διάλειμμα των εργα-

σιών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

Στην ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης επεσήμανε ότι όσοι αιώνες και αν περάσουν, όσες πολιτικές ανακατα-

τάξεις και αν θα γίνουν σε αυτά τα μέρη, «εμείς θα φυλάγουμε τις Θερμοπύλες, όσο θέλει ο Κύριος».

«Αν η Ομογένεια της Πόλης λιγόστεψε τόσο πολύ τις τελευταίες δεκαετίες, αυτό δεν έγινε εξ υπαιτιότητός μας, αλ-

λά λόγω των πολιτικών συγκυριών, και μπορώ να πω αβίαστα ότι η Ομογένεια της Κωνσταντινουπόλεως και της

Ίμβρου και της Τενέδου, υπήρξε το θύμα, υπήρξαμε θύματα των πολιτικών εξελίξεων και ανακατατάξεων στην πε-

ριοχή μας», είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, και σε άλλο σημείο της ομιλίας του τόνισε: «Όλος ο Ελληνικός λαός

αναγνωρίζει και παραδέχεται ότι η Μητέρα Εκκλησία του είναι η Κωνσταντινούπολις. Το Αυτοκέφαλο, που εδόθη

το 1850, δεν ήταν δυνατόν ως θεσμός να αποκόψει τους πνευματικούς ιερούς δεσμούς που συνδέουν τον ελληνικό

λαό με την μαρτυρική Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως. Είμαστε μια οικογένεια, από την Κρήτη μέχρι το Διδυμό-

τειχο, μέχρις εδώ. Όλοι αποβλέπουμε και έχουμε ως σημείο αναφοράς το Πατριαρχείο μας, την Κωνσταντινούπο-

λη».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε, ιδιαιτέρως, στις προσπάθειες που καταβάλλει η Πρωτόθρονος Εκκλησία

της Ορθοδοξίας, για την πανορθόδοξη ενότητα και συνεργασία.

«Μέσα στο πλαίσιο της Συνοδικότητος της Ορθοδόξου Εκκλησίας πραγματοποιήσαμε, πριν από περίπου δύο χρό-

νια, την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, στην Ορθόδοξο Ακαδημία της Κρήτης, και πήραμε κα-

λές αποφάσεις, ομόφωνες, όσοι ήμασταν εκεί, και το λέγω αυτό διότι, όπως θα γνωρίζετε, μερικές Αυτοκέφαλες

Εκκλησίες, την τελευταία στιγμή, απέσχον, δεν συμμετείχαν σε αυτή τη Σύνοδο, κακώς, κάκιστα, διότι όλα τα είχαμε

αποφασίσει, όλοι μαζί, και το που θα γίνει η Σύνοδος αυτή, και πότε θα γίνει, και ποια θέματα θα συζητήσει, και

ποιος θα είναι ο Κανονισμός λειτουργίας της Συνόδου, όλα τα είχαμε αποφασίσει στη Γενεύη και είχαμε προσυπο-

γράψει όλες αυτές τις κοινές και ομόφωνες αποφάσεις μας. Και την τελευταία στιγμή, για λόγους, προφανώς, πολι-

τικών σκοπιμοτήτων, απουσίασαν μερικές Εκκλησίες, πράγμα όμως το οποίον δεν μας εμπόδισε από το να κάνου-

με τη Σύνοδο όπως τα είχαμε αποφασίσει, σεβόμενοι τον εαυτό μας και σεβόμενοι τις υπογραφές που είχαμε βάλει

στη Γενεύη».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στην προσπάθεια αναβίωσης της λειτουργικής ζωής σε διάφορες περιο-

χές της Μικράς Ασίας αλλά και στη συνεχή ποιμαντική μέριμνα του Πατριαρχείου για τους ορθοδόξους πιστούς,

από διάφορες χώρες, που εγκαταστάθηκαν ως οικονομικοί μετανάστες και διαβιούν σε διάφορες πόλεις της Τουρ-

κίας. «Μας ενώνει όλους η Ορθόδοξος πίστις και η εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως έχει την ευθύνη - και το κά-

νει ευχαρίστως και με μεγάλη προθυμία - να τους φροντίζει για τις θρησκευτικές, εκκλησιαστικές και πνευματικές

τους ανάγκες»

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας Μανώλης Καρράς, στην ομιλία του, αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία που έχει ο

Δήμος και τα τοπικά προσφυγικά Σωματεία με τον Μητροπολίτη Προύσης Ελπιδοφόρο, στου οποίου την εκκλησια-

στική επαρχία διαβιούσαν οι πρόγονοί τους. Εξέφρασε δε την παράκληση προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη να πα-

ραστεί στο προσκύνημά τους στον Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου Μουδανιών, τον ερχόμενο μήνα.
Υποστήριξη της Οι.Ομ.Κω. προς τους μαθητές και φοιτητές

Κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής στην Ελλάδα
Η Οι.Ομ.Κω. συνεχίζοντας την παράδοση που θέτει την υποστήριξη της νέας γενιάς σε πρώτη προτεραιότητα και

φέτος προκήρυξε το Πρόγραμμα Υποτροφιών για τις μαθήτριες και τους μαθητές με Κωνσταντινουπολίτικη καταγω-

γή που σπουδάζουν σε όλα τα Λύκεια της Ελλάδος. Μετά από την εξέταση των αιτήσεων και συνεκτίμηση των επι-

δόσεων και τα κοινωνικό-οικονομικά κριτήρια δόθηκαν υποτροφίες σε 14 μαθητές μαζί με την δωρεά πρόσβαση σε

διαδικτυακό φροντιστήριο του Κέντρου Εκπαίδευσης ΑΡΝΟΣ όπως

έχει γίνει τα τελευταία 5 χρόνια. Η ευγενική χορηγία με την οποί-

α καλύφθηκαν οικονομικά οι υποτροφίες προήλθαν από την ΑΙΓΕ-

ΑΣ ΑΜΚΕ.

Το Δ.Σ. εκτιμώντας την σημασία της υποστήριξης των φοιτητριών και

φοιτητών , αποφάσισε για πρώτη φορά, την πρόσκληση σε νέες και

νέους που σπουδάζουν σε ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδος και της Κύπρου να υ-

ποβάλουν αίτηση για υποστήριξη των σπουδών τους. Η προκήρυξη

που έγινε 15/12/2017 προσέλκυσε το ενδιαφέρον 70 υποψηφίων.

Στον πίνακα που παραθέτουμε φαίνονται οι επιστημονικοί κλάδοι

που σπουδάζουν οι υποψήφιες/οι. Το εντυπωσιακό συμπέρασμα που

προκύπτει από την προσεκτική εξέταση των προσόντων των υποψηφί-

ων είναι το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο των σπουδών τους. Μόνο 2%

παρουσιάζει καθυστέρηση στις σπουδές τους (και αυτό 1 έτος) ενώ το

80% έχουν επιδόσεις άριστες (άνω του 8 με άριστα το 10). Από πλευ-

ράς της Οι.Ομ.Κω. κατεβλήθει μέγιστη προσπάθεια για την εξασφάλι-

ση πόρων, με αποτέλεσμα να χορηγηθούν 70 βοηθήματα—

υποτροφίες λαμβάνοντας υπόψη, όπως και για τους μαθητές, τις κοι-

νωνικό-οικονομικές ανάγκες κάθε υποψηφίου. Στην παρούσα φάση

έχει ξεκινήσει η χορήγηση των ποσών με τραπεζικά εμβάσματα. Ο συ-

νολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ( Λύκεια+ΑΕΙ/ΤΕΙ) ανέρ-
χεται σε 18.500 Ευρώ.

Επιστήμες Αριθμός

Υποψηφίων

Σχολές Μηχανικών 13

Αρχιτεκτονική 3

Οικονομικές 8

Ιατρικές – Βιολογικές 14

Ιστορία-Κοινωνιολογία 4

Μαθηματικά-Φυσική-

Χημεία
8

ΤΕΦΑΑ 1

Νομική 4

Παιδαγωγικής 4

Διεθνείς Σχέσεις 2

Φιλοσοφία-Θεολογία 5
Εκδηλώσεις που οργανώνονται από την Οι.Ομ.Κω. ή είναι υπό την αιγίδα της
565η

Επέτειος της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης

Ημερίδα σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών

του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) στο θέμα:

«Τα 30 χρόνια μετά από την Άλωση»

Σάββατο 2 Ιουνίου 2018, 10.30-14.30

Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών

Επιστημονικός συντονιστής: Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών ΕΙΕ
Το Μνημόσυνο υπέρ του Ήρωα Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο ΙΑ’ και τους πεσόντες στην υπεράσπιση της Βασιλίδας
των πόλεων θα γίνει την Κυριακή 27 Μάϊου 2018
Τα προγράμματα των επετειακών εκδηλώσεων θα ανακοινωθούν εγκαίρως
———————————————————

Σύλλογος των Φίλων της Μεγάλης του Γένους Σχολής

Αφιέρωμα στην συγγραφέα Μαρία Λαμπαδαρίδου Πόθου
Παλαιά Βουλή, 31/3/2018, 11 π.μ.
Έγγραφα του 1971 αποδεικνύουν την λειτουργία των Δευτεροβάθμιων Εφοροεπιτροπών
στα Μείζονα Ιδρύματα της Ομογένειας
Τα τελευταία χρόνια ένα από τα ζητήματα που απασχολεί την Κοινότητα Κωνσταντινουπολιτών, εντός

και εκτός της Πόλης, είναι η ανάγκη της δημιουργίας ενός δευτεροβάθμιου φορέα που θα έχει αρμοδιό-

τητες Συμβουλής και Εποπτείας των Ευαγών Ιδρυμάτων. Η Οι.Ομ.Κω. για το θέμα αυτό οργάνωσε 3 Ημερί-

δες τα τελευταία τρία χρόνια, όπως τον Απρίλιο του 2016 για τα Προβλήματα των Ευαγών Ιδρυμάτων της

Ομογένειας στη μνήμη του Ευάγγελου Μιχαηλίδη (για πολλά χρόνια μέλος του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. ) και τις

Ημερίδες στην Αθήνα (29/4/2017) και Θεσσαλονίκη (18/11/2017). Ανάλογες πρωτοβουλίες έχει αναλάβει

ο Σύνδεσμος Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυ-

μάτων (ΣΥΡΚΙ) που οργάνωσε Ημερίδα την 20/10/2017

και ‘Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της την

2/12/2017 κατά την οποία αποφασίστηκε η συγκρότηση

Επιτροπής για να εισηγηθεί τον Κανονισμό της Συμβου-

λευτικής και Εποπτικής Επιτροπής.

Η αναζήτηση αρχείων της Ομογένειας που είναι διαθέ-

σιμα από τον ιστότοπο :

http://anthemion.phs.uoa.gr/index.php/el/

δίνει πολύ χρήσιμες πληροφορίες για την πρόσφατη ι-

στορία του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης.

Η φωτογράφιση και η διαδικτυακή παρουσίαση των αρ-

χείων έγινε χάρη στο Ερευνητικό Πρόγραμμα Εντοπι-

σμού, Καταγραφής, Φωτογράφισης και Ψηφιοποίησης

Αρχειακού Υλικού των Ρωμαίικων Κοινοτήτων της Πόλης

με επιστημονικούς υπεύθυνους τους : Καθ. Κωστα Γα-

βρόγλου και την αείμνηστη Άννη Βρυχέα—Καθ. της Σχο-

λής Αρχιτεκτόνων—του ΕΜΠ και που πραγματοποιήθηκε

στα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Μεταξύ των πολλών αρχείων, στον αναφερθέντα ιστό-

τοπο, είναι ο Κανονισμός της συγκρότησης της διοίκησης

των πέντε Μείζονων Ιδρυμάτων της Ομογένειας που όπως δείχνουν τα αρχεία λειτουργούσε στις αρχές

της δεκαετίας του 1970.

Βέβαια, όπως έχει αναφερθεί στις Ημερίδες που οργανώθηκαν για το θέμα, η αποδόμηση της Κοινοτικής

οργάνωσης, ως μια από τις πλέον ανοικτές παραβιάσεις του Κεφαλαίου Β’ περί προστασίας των μη-

Μουσουλμανικών Μειονοτήτων στην Συνθήκη της Λωζάννης, έγινε το 1925 με την βίαια διάλυση του Ε-

θνικού Συμβουλίου που είχε μόνο λαϊκά μέλη μετά από την αναγκαστική αποχώρηση των κληρικών με-

λών με την Σ. της Λωζάννης.

Αποδεικνύεται ότι στις εκλογές που έγιναν το 1969 ίσχυε με κανονιστικές διαδικασίες η εκλογή των με-

λών των Δ.Σ. στα πέντε μείζονα ιδρύματα (Βαλουκλή, Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου, οι 3 σχολές Μεγάλη

του Γένους, Ζάππειο και Ιωακείμιο) γινόταν από την Συνέλευση Αντιπροσώπων που οριζόταν από τα 70

Ευαγή Ιδρύματα της Ρωμιοσύνης της Πόλης. Αποτελεί ενδιαφέρον ερώτημα κατά πόσο ισχύει ο Κανονι-

σμός εκλογών του 1971.
Ευμενή ανταπόκριση από τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου κ. Διονύση Χατζηδάκη της πρότασης της
Οι.Ομ.Κω. για τοποθέτηση Μνημείου πεσόντων Κωνσταντινουπολιτών
στον Β’ Π.Π. υπέρ της Ελευθερίας του Ελληνισμού
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. μετά από εισήγηση του συμπολίτη μας Νίκου Μιχαηλίδη, που έχει αναλάβει και φέρει επιτυ-

χώς σε πέρας εξαιρετικά σημαντικές πρωτοβουλίες υπέρ του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης-όπως η αποκατά-

σταση πολλών ταφικών μνημείων στο Κοιμητήριο Μεταμορφώσεως Σωτήρος (Σισλί)- έστειλε στις 26/2/2018 την

ακόλουθη επιστολή προς τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου.

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Παρακαλούμε όπως μας επιτρέψετε να τοποθετηθεί στο παράκτιο μέτωπο του Φλοίσβου, ένα μνημείο για τους 130

πεσόντες εφέδρους και εθελοντές Κωνσταντινουπολίτες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η Προσφορά των Ελλήνων εθελοντών και εφέδρων της Κωνσταντινούπολης στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο δεν είναι

γνωστή τόσο στο Κων/πολίτικο όσο και στο Ελλαδικό κοινό.

Με την έναρξη του Ελληνοιταλικού πολέμου οι Κων/τες είναι οι πρώτοι από τον Ελληνισμό της διασποράς που κα-

τατάσσονται σαν εθελοντές στον Ελληνικό Στρατό και πολεμούν στο Αλβανικό Μέτωπο. Με την είσοδο των Γερμα-

νών τον Απρίλιο του 1941 συνεχίζουν τον αγώνα τους στη Μέση Ανατολή.

Ένας στους 10 νέους ηλικίας 20-30 ετών κατατάχθηκε εθελοντικά προσφέροντας ότι πολυτιμότερο έχει την ίδια του

την ζωή για την Ελλάδα. Αφήνει την ζεστασιά και την ασφάλεια του σπιτιού του και κατατάσσεται στον στρατό,

γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι οι Τούρκοι δεν θα του επιτρέψουν να επιστρέψει στην Πόλη και δεν θα δει ποτέ

τους δικούς του. Γονείς-αδέλφια-γυναίκα-παιδιά. Επιπλέον όσοι είχαν την υπηκοότητα της Τουρκίας δεν μπορού-

σαν να καταταγούν επίσημα. Παρόλα αυτά υπήρξαν εθελοντές που κατετάγησαν χωρίς να έχουν την Ελληνική ιθα-

γένεια.

Το “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ”, το σκάφος με το οποίο επέστρεφαν στην Πόλη οι Κων/τες εθελοντές του Αλβανικού Μετώπου

τορπιλίστηκε και βυθίστηκε αύτανδρο, βόρεια της Τήνου, με αποτέλεσμα 78 νέοι να χαθούν.

Στη Μέση Ανατολή οι εθελοντές παίρνουν μέρος στις μάχες του Τομπρούκ, στο Ελ Αλαμέιν, και μετά με την ΙΙΙ ΕΟΤ

πηγαίνουν στην Ιταλία και πολεμούν στο Ρίμινι. Στη Μέση Ανατολή αρκετοί καταλήγουν στα στρατόπεδα αιχμαλώ-

των στην έρημο και άλλοι σκοτώνονται στις μάχες. Δυστυχώς όλα αυτά τα γεγονότα τα καλύπτει ένα “Πέπλο Σιω-

πής”.

Οι Κων/πολίτες με Ελληνική υπηκοότητα που κατατάγηκαν στον Ελληνικό Στρατό με την επιστροφή τους στην Πόλη

σιωπούν γιατί η προσφορά τους για την Ελλάδα, δεν είναι ιδιαίτερα αρεστή στους Τούρκους. Οι εθελοντές με Τουρ-

κική υπηκοότητα φεύγοντας για το μέτωπο γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι η Τουρκία δεν θα τους επιτρέψει να

επιστρέψουν στην Κων/πολη. Με την λήξη του πολέμου οι περισσότεροι μένουν στην Ελλάδα. Ο Εμφύλιος και τα

προβλήματα της επιβίωσης έχουν προτεραιότητα. Οι βραβεύσεις είναι πολυτέλεια. Η Ελλάδα έχει άλλα θέματα να

λύσει.

Οι 130 νεκροί Κων/πολίτες εθελοντές και έφεδροι δεν τιμήθηκαν ποτέ, απο κανέναν. Κανένα μνημείο δεν φτιάχτηκε

για να τους θυμόμαστε και οι επιζώντες, δεν εισέπραξαν ένα απλό ευχαριστώ, ούτε μια επιβράβευση για την προ-

σφορά τους στην Πατρίδα.

Το Δ.Σ. της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών με απόφαση του έχει ορίσει τον συμπολίτη μας κ.

Νικόλαο Μιχαηλίδη να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εκπλήρωση του αναφερόμενου ιερού σκοπού.

Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας στα εθνικά θέματα είμαστε βέβαιοι όπως πράξατε και για τον έφιππο ανδριάντα

του Ήρωα Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, θα έχουμε μια άριστη συνεργασία και στο θέμα αυτό.

Ο κ. Δήμαρχος ανταποκρινόμενος θετικά στο αίτημα ανέφερε ότι θα εισηγηθεί υπέρ της τοποθέτησης του μνημεί-

ου που θα κατασκευαστεί από την ΟιΟμΚω με χορηγίες συμπολιτών μας.

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. ευχαριστεί ολόκαρδα τον συμπολίτη μας κ. Νίκο Μιχαηλίδη για τις πρωτοβουλίες και τις

εξαιρετικές υπηρεσίες που προσφέρει στον Ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης.
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών

Για τις μαθήτριες και τους μαθητές Δημόσιας Εκπαίδευσης

(Β’ και Γ’ Γυμνασίου και Α’-Β’ και Γ’ Λυκείου)

Εγκεκριμένο από το Υπ.ΠΕΘ (186664/Δ2/1-11-2017)

« Ιχνηλατώντας τη ζωή των Ρωμιών της Πόλης »
Το περιεχόμενο του προγράμματος με την ανάπτυξη των επί μέρους θεμάτων του θα δώσει την ευκαιρία

και τη δυνατότητα σε μαθητές και καθηγητές να δουν σε «κάτοψη» όλους τους τομείς της
κοινωνικής ζωής της Πολίτικης Ρωμιοσύνης.
Στο πλαίσιο αυτό θα υπάρχουν αφιερώματα στους τομείς : Σχο-

λεία και Εκπαιδευτικοί της Πόλης - Επιστήμες –Πολίτες γιατροί ,

Πολίτες αρχιτέκτονες Κοινωνική Πρόνοια στην Πόλη- Πολίτες και

οικονομία - οι λογοτέχνες της Πόλης— Ο Πολίτικος Τύπος –
παιδικά έντυπα - η γυναίκα στην Πόλη.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο

Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών

Δημητρίου Σούτσου 46, Αμπελόκηποι-Αθήνα

Πληροφορίες: κα. Καλλιόπη Μαζοκόπου, τηλ.210 2019567,
p.mazvit@yahoo.gr
Το Πρόγραμμα ήδη έχει παρουσιαστεί σε μαθητές διάφορων σχολείων Αθηνών με επισκέψεις στο Πνευ-

ματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών. Την 16/2/2018 παρουσιάστηκε το Πρόγραμμα στους μαθητές και

καθηγητές του 1ου
Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης και για αυτό τον σκοπό οι εθελοντές εκπαιδευτικοί

μετέβησαν από την Αθήνα στην Θεσσαλονίκη. Συμμετείχαν στην εκδήλωση μέλη του Δ.Σ. της
Ένωσης Ομογενών εκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ελλάδος.
Ὁμιλία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ.Βαρθολομαίου εἰς τήν Δεξίωσιν τῆς
Ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν (Φανάριον, 30 Ἰανουαρίου 2018)
Ἱερώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἀδελφοί Ἱεράρχαι,, Ἐντιμότατε κύριε Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος,

Ἐντιμολογιώτατοι,Ἀρχοντες,Ἐλλογιμώτατοι ἐκπαιδευτικοί,,Φίλοι μαθηταί καί μαθήτριαι,, Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἡ ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, τῶν «λαμπρῶν θεολόγων», τῶν «οἰκουμενικῶν διδασκάλων» καί «Προστατῶν τῶν

Γραμμάτων», μᾶς δίδει καί πάλιν τήν εὐκαιρίαν ἐπιστροφῆς εἰς τάς πνευματικάς ρίζας τοῦ Ὀρθοδόξου ἡμῶν Γένους,

διά νά ἀνακαινισθῶμεν καί νά ἀντλήσωμεν δύναμιν διά τήν ἔνθεον μαρτυρίαν μας ἐν τῷ κόσμῳ καί διά τήν πορείαν

μας ἐν τῇ ἱστορίᾳ.

Ἡ μελέτη τῶν βαθυστοχάστων ἔργων τοῦ «οὐρανοφάντορος» καί «ὑψινόου» Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, τοῦ, μετά

τόν Ἰωάννην τόν Θεολόγον, «δευτέρου Θεολόγου» καί «δευτέρου Ἐπιστηθίου», τοῦ «θερμοτάτου ὑπερμάχου τῆς

Τριάδος» Γρηγορίου, καί τοῦ θεορρήμονος ἀριστέως τῆς εὐσεβείας καί «προφήτου τῆς φιλανθρωπίας» Ἰωάννου τοῦ

Χρυσοστόμου, μᾶς ἀποκαλύπτει ἀνεκτιμήτους ἀληθείας. Ὅσον ἐμβαθύνομεν εἰς αὐτά, ἀνακαλύπτομεν κοιτάσματα

σοφίας πολυτιμότατα καί νοήματα ὑψηλά. Εἰς τούς τρεῖς θεοφθόγγους «θεράποντας τῆς Τριάδος» δέν συναντῶμεν

μίαν θεολογίαν ἀποκομμένην ἀπό τήν ζωήν, ἀλλά θεολογικόν στοχασμόν ἐν διαλόγῳ μέ τήν ἑλληνικήν φιλοσοφίαν,

ἀπάντησιν, ἐπί τῇ βάσει τῆς βιωμένης Ἀληθείας τῆς Ἐκκλησίας, εἰς τάς προκλήσεις τῶν καιρῶν. Ἡ συνάντησις μέ τήν

ἑλληνικήν σκέψιν δέν ὡδήγησεν εἰς «ἐξελληνισμόν τοῦ Χριστιανισμοῦ», ὅπως ὑπεστήριξαν δυτικοί κριτικοί τῆς

Πατερικῆς θεολογίας, ἀλλά εἰς τόν λεγόμενον «ἐκχριστιανισμόν» ἤ τόν «ἐκκλησιασμόν» τοῦ Ἑλληνισμοῦ, εἰς τό

«καινοτομεῖν τά ὀνόματα», δηλαδή τήν μετατροπήν φιλοσοφικῶν κατηγοριῶν εἰς ὄχημα ἐκφράσεως τῆς

ἐκκλησιαστικής ἐμπειρίας καί διδασκαλίας. Ὄντως, ἐντυπωσιάζει ἡ εὐρύτης τοῦ πνεύματος, ἡ σοφία καί τό

διανοητικόν σφρῖγος τῶν Πατέρων. Μᾶς διδάσκουν ὅτι ὁ χριστιανός ὄχι μόνον δύναται, ἀλλά ὅτι καί ὀφείλει νά

ἀγαπᾷ τήν παιδείαν, τήν φιλοσοφίαν, τήν τέχνην, τόν πολιτισμόν.

Εἰς τήν σημερινήν Ἑορτήν τῶν Γραμμάτων, ἐπιθυμοῦμεν νά ἀναφερθῶμεν εἰς τήν σημασίαν τῆς πνευματικῆς

παρακαταθήκης τῶν τριῶν μεγάλων σοφῶν Διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας διά τήν παιδείαν. Πῶς θά ἐγκεντρίσωμεν τήν

ἀλήθειαν τῆς κατά Χριστόν ζωῆς εἰς τήν παιδείαν, ἡ ὁποία σήμερον εὑρίσκεται ἀντιμέτωπος μέ τόν πλουραλισμόν καί

τήν σύγχυσιν τῶν ἀξιῶν, μέ τόν ἀτομοκεντρισμόν καί τόν εὐδαιμονισμόν, μέ τήν βαθεῖαν ἀλλαγήν τῆς παιδικῆς

ἡλικίας καί μέ τήν κυριαρχίαν τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν καί τῆς λογικῆς των;

Ἐλέχθη προσφυῶς ὅτι ἡ διαπαιδαγώγησις τῆς νέας γενεᾶς ἀποτελεῖ ἕν ἐκ τῶν δυσκολωτέρων προβλημάτων διά τήν

ἀνθρωπότητα. Διότι δέν εἶναι ἁπλῶς μετάδοσις πληροφοριῶν καί γνώσεων, ἀλλά ἀνθρωποποιΐα, μόρφωσις,

«θεραπεία τῆς ψυχῆς», ἀγωγή ἀξιῶν, καί προϋποθέτει συμπόρευσιν τῶν παιδαγωγούντων καί τῶν

παιδαγωγουμένων, κατάλληλον κοινωνικόν καί ἐπικοινωνιακόν περιβάλλον, ἀλληλεγγύην τῶν γενεῶν καί πνεῦμα

προσφορᾶς. Ὁ ἀνθρωπος εἶναι μορφώσιμος, ἀλλά δέν εἶναι εὐάγωγος πρός ἀρετήν.

Πάντοτε ἡ παιδεία θέτει ὑψηλάς ἀπαιτήσεις εἰς τόν διδάσκαλον καί τόν μαθητήν. Ὁ αὐθεντικός διδάσκαλος

ἀπευθύνεται εἰς τόν νοῦν καί τήν καρδίαν τῶν μαθητῶν του. Διδάσκει μέ τό παράδειγμά του, μορφώνει μέ τήν ἰδικήν

του ἀνθρωπιάν. Ἀφιερωμένος ὁλοκληρωτικῶς εἰς τήν ἀποστολήν του, ἀξιολογεῖ πρόσωπα καί γεγονότα μέ κριτήριον,

ἐάν αὐτά λειτουργοῦν ἤ ὄχι ὑπέρ τοῦ μαθητοῦ. Διά τόν λόγον αὐτόν ἐνδιαφέρεται διά τήν κοινωνικήν καί

ἐκπαιδευτικήν πραγματικότητα, διά τήν παιδαγωγικήν θεωρίαν καί πρᾶξιν, διά τήν μελέτην τῆς ψυχικῆς,

συναισθηματικῆς, νοητικῆς καί θρησκευτικῆς ἀναπτύξεως τῶν παίδων, διά τάς ἀπειλάς καί τάς θετικάς προοπτικάς

διά τήν παιδικήν ἡλικίαν εἰς τήν ἐποχήν μας. Μόνον τότε δύναται νά λειτουργήσῃ ὡς ὁ μῖτος τῆς Ἀριάδνης, βοηθῶν

τούς νέους νά ἐξέλθουν ἀπό τούς συγχρόνους λαβυρίνθους. Σήμερον ἡ ἀγωγή κατέστη ὄντως πολυπλοκωτέρα, ἀλλά

ἐμφανεστέρα προβάλλει καί ἡ καιρία συμβολή της εἰς τόν ἀξιολογικόν προσανατολισμόν τῆς νεότητος. «Τό νά δώσῃς

ἀγωγή ἀπαιτεῖ ἀγάπη, τέχνη καί κόπο», σημειώνεται εἰς τό ἐξαίρετον κείμενον «Τό Ἅγιον Ὄρος καί ἡ Παιδεία τοῦ

Γένους μας».

Ὁ μαθητής, ἀπό τήν πλευράν του, ὀφείλει νά ἀναπτύξῃ πνεῦμα μαθητείας, νά ἀναγνωρίζῃ καί νά σέβεται τόν

παιδευτικόν ρόλον καί τόν μόχθον τοῦ διδασκάλου. Ἡ παιδική ἡλικία εἶναι ἡ φάσις τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς, κατά τήν

ὁποίαν εἶναι δυνατόν νά ἀσκηθῇ ἀποτελεσματικόν ἔργον ἀγωγῆς καί παιδείας, καί ἡ ὁποία πρέπει νά προστατευθῇ

ἀπό τούς συγχρόνους κινδύνους συρρικνώσεώς της, ὡς ἐπακόλουθον τῆς λεγομένης «ὀπτικῆς ἐπαναστάσεως», τῆς
ὑποταγῆς ὅλων τῶν τομέων τῆς ζωῆς εἰς τήν τεχνολογίαν καί τήν «πληροφορίαν», ἀλλά καί λόγῳ τῶν ραγδαίως

μεταβαλλομένων κοινωνικῶν καί οἰκονομικῶν συνθηκῶν, αἱ ὁποῖαι καθιστοῦν ἀναπόφευκτον τήν μετοχήν τῶν παι-

δίων εἰς τόν, πλήρη διασπάσεων, κόσμον τῶν ἐνηλίκων.

Τό στῖγμα τοῦ συγχρόνου πολιτισμοῦ εἶναι ὁ ἑαυτοκεντρισμός, ὁ ὁποῖος ἐπηρεάζει ἐντόνως καί τήν ταυτότητα τῆς

παιδικῆς ἡλικίας. Ὁ ἑαυτοκεντρικός ἄνθρωπος μετατρέπει τά πάντα εἰς μέσον τῆς αὐτοπραγματώσεώς του.

Ἐπαναστατεῖ ἐναντίον κάθε περιορισμοῦ. Ἀποκαλεῖ τήν δέσμευσιν καί τό καθῆκον ἑτερονομίαν καί ὑποτέλειαν, τήν

θρησκείαν ἀλλοτρίωσιν, τήν ἀγάπην ἀδυναμίαν, τήν ἠθικήν καταπίεσιν, ὑποτιμᾷ τόν μόχθον, τήν πειθαρχίαν,

ἀναζητεῖ πάντοτε τήν εὔκολον λύσιν. Ἐναντίον αὐτῆς τῆς ἀγόνου ὑποταγῆς εἰς τόν ἑαυτόν μας ἠκούετο, καί ἠχεῖ καί

σήμερον, τό Εὐαγγέλιον τῆς χριστιανικῆς ἐλευθερίας, τό ὁποῖον εὑρίσκεται εἰς τό κέντρον τῆς κατανοήσεως τῆς παι-

δείας ἐκ μέρους τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Αὐτή ἡ θεώρησις τῆς ἀγωγῆς καί τῆς παιδείας συγκροτεῖ μίαν πρότασιν πρός

τούς συγχρόνους νέους, «ὅπως ἄν ἐκ τῶν χριστιανικῶν ὠφελοῖντο λόγων».

Ἡ ἔνθεος παιδεία δέν μᾶς ὑποδουλώνει εἰς τόν ἑαυτόν μας καί εἰς τά ἀτομικά δικαιώματά μας, ἀφοῦ ἡ ἀληθής

ἐλευθερία ταυτίζεται μέ τήν ἔξοδον ἀπό τήν εἱρκτήν τοῦ ἀτομισμοῦ. Ὀρθῶς ἐλέχθη ὅτι ἡ θύρα τῆς ἐλευθερίας

ἀνοίγει μόνον πρός τά ἔξω. Ἡ πεῖρα αἰώνων μέ τήν ἀνθρωπίνην φύσιν, μαρτυρεῖ ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν καλύπτεται

ὑπαρξιακῶς οὔτε ἀπό τήν ἱκανοποίησιν τῶν ἀναγκῶν του, οὔτε μέ τήν συνεχῆ ἐνασχόλησιν μέ τόν ἑαυτόν του, ἀλλά

ὅτι ἐπιθυμεῖ νά ἀφιερωθῇ εἰς ἕνα σκοπόν πέραν τοῦ ἑαυτοῦ, νά πραγματώσῃ ὑπερατομικάς ἀξίας, νά ἔχῃ κοινωνι-

κήν προσφοράν, νά μοιράζεται τήν ζωήν.

Αὐτήν τήν ἀλήθειαν διασώζει τό χριστιανικόν ὅραμα τῆς παιδείας, πάντοτε ἐν ἀναφορᾷ πρός τόν τελικόν καί αἰώ-

νιον προορισμόν τοῦ ἀνθρώπου. Ἐν τῷ πλαισίῳ αὐτῆς τῆς «παιδείας ἐλευθερίας», ἡ νέα γενεά θά διδάσκεται τόν

λόγον τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως, φιλοθεΐαν καί φιλανθρωπίαν, φιλοκαλίαν καί εὐαισθησίαν ἀπέναντι εἰς τό

θαῦμα τῆς ὑπάρξεως καί εἰς τά θαυμάσια τῆς δημιουργίας, τήν θυσιαστικήν ἀγάπην, τό μυστήριον τῆς ἁγιότητος, τό

πνεῦμα τό ὁποῖον ἐκφράζει ἡ φωτεινή μεγαλοπρέπεια τῆς Ἁγια Σοφιᾶς, τά μέγιστα καί πρώτιστα τοῦ βίου τῆς

ὀρθοδόξου παραδόσεως, τήν εὐχαριστιακήν σχέσιν μέ τήν κτίσιν, τήν ἀντίστασιν εἰς τάς συγχρόνους συρρικνώσεις

τοῦ ἀνθρώπου καί εἰς τάς τάσεις, αἱ ὁποῖαι θίγουν τήν ἱερότητα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, θά μάθῃ τήν

ἀντίδρασιν εἰς τόν αὐτάρεσκον εὐδαιμονισμόν, εἰς τόν προμηθεϊκόν «ἀνθρωποθεόν», εἰς τό «καθελῶ μου τάς

ἀποθήκας καί μείζονας οἰκοδομήσω» (Λουκ. ιβ’, 18) τοῦ συγχρόνου ἄφρονος κερδοσκοπισμοῦ.

Πρόκειται περί ἀληθειῶν αἰωνίως ἐπικαίρων. Δέν ἔχουν ἀνάγκην ἐκσυγχρονισμοῦ ὁ Σταυρός, ὁ ὁποῖος εἶναι εἰς τό

διηνεκές ἡ κρίσις τῆς κρίσεώς μας, οὔτε ἡ ἀνυπέρβλητος ἀγάπη τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτου, τό ἀσκητικόν φρόνημα, ἡ

ταπεινοφροσύνη καί ἡ μετάνοια, τό μυστήριον τῆς ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας.

Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Αὐτάς τάς ἀληθείας φυλάσσομεν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ σήμερον. Αὐτάς ἠγωνίσθη ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία νά

ὑπερασπισθῇ καθ ̓ ὅλην τήν ἱστορικήν της πορείαν. Αὐτήν τήν κληρονομίαν τῶν Πατέρων ἡμῶν μεταβιβάζομεν εἰς

τήν νέαν γενεάν, ἡ ὁποία καλεῖται, μέ τήν σειράν της, νά συνειδητοποιήσῃ τό προνόμιον νά ἀνήκῃ εἰς τήν φωτεινήν

Παράδοσιν τῆς Ὀρθοδοξίας καί τό μέγεθος τῆς εὐθύνης της. Ὑπενθυμίζομεν μετ ̓ ἐμφάσεως καί τήν παραίνεσιν τῆς

ἐν Κρήτῃ Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου πρός τούς ὀρθοδόξους νέους «νά συνειδητο ποιήσουν ὅτι εἶναι φορεῖς τῆς

μακραίωνος καί εὐλογημένης παραδόσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ταυτοχρόνως δέ καί οἱ συνεχισταί αὐτῆς, οἱ

ὁποῖοι θά διαφυλάσσουν θαρραλέως καί θά καλλιεργοῦν μέ δυναμισμόν τάς αἰωνίους ἀξίας τῆς Ὀρθοδοξίας διά νά

δίδουν τήν ζείδωρον χριστιανικήν μαρτυρίαν» (Ἐγκύκλιος, § 8). Σύμβουλοι καί ὁδηγοί τῆς νεολαίας μας θά εἶναι οἱ

μέγιστοι φωστῆρες τῆς τρισηλίου Θεότητος καί κήρυκες τῶν «ἐνταλμάτων» τοῦ Χριστοῦ, οἱ τιμώμενοι σήμερον

Ἱεράρχαι, καί οἱ διδάσκαλοι τοῦ Γένους πάλαι τε καί ἐπ ̓ ἐσχάτων

Περαίνοντες τόν λόγον, δεόμεθα, ὁ Τρισάγιος Θεός, διά τῶν πρεσβειῶν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, νά εὐλογῇ καί νά

ἐνισχύῃ τούς διδασκάλους καί τούς μαθητάς τῶν σχολείων μας, καί νά χαρίζῃ εἰς ὅλους σας, ἀγαπητοί παρόντες, τήν

ἄνωθεν εἰρήνην καί τάς ἀπείρους, ζωοπαρόχους καί σωτηριώδεις αὐτοῦ δωρεάς.

Χρόνια πολλά!
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ
- «Η Ενωση Κωνσταντινουπολιτών» με τα δύο μέλη σωματεία http://www.enokon.gr/

«Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών»

«Σωματείο Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ Τουρκίας»

- «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών» http://www.cpolitan.gr/

- «Ένωση Ομογενών εκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ελλάδος» https://syllogoskbe.wordpress.com/

- «Αδελφότης Κωνσταντινουπολιτών Μεγάλου Ρεύματος "Ο Ταξιάρχης"» http://www.megarevma.gr/

- «Σύνδεσμος Μεγαλοσχολιτών» http://www.megalisxoli.gr/

- «Σύλλογος Ζαππίδων» https://www.facebook.com/events/610745252286345/

- «Σύνδεσμος Κεντρικιάδων»

- «Σύνδεσμος Ιωακειμειάδων»

- «Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος Γαλατά Κωνσταντινουπόλεως»

- «Αθλητικός Όμιλος Ταταύλα» http://www.tatavlasc.gr/

- «Αθλητικός Σύλλογος Πέρα» http://as-pera.gr/

- «Αθλητικό Βυζαντινό Κέντρο»

- Σύλλογος Πριγκηπιανών «Άγιος Γεώργιος ο Κουδουνάς» https://www.facebook.com/SyllogosPrigipianon/

- «Μορφωτικός Σύνδεσμος Χάλκης «Ο Αγιος Νικόλαος» http://www.halki-morf-sind.gr/

- «Ο Εν Αθήναις Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως» http://www.cmkon.org

- «Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Ζωγραφειωτών Κωνσταντινουπόλεως» http://sezografyon.gr/home/

- Εστία Κωνσταντινουπόλεως http://estiakon.gr/

- Σύνδεσμος Ελλήνων Βετεράνων Αθλητών Στίβου Κωνσταντινουπολιτών

- Μορφωτικός Σύνδεσμος Μακροχωρίου Κωνσταντινουπόλεως «Το Έβδομο του Βυζαντίου» https://

www.facebook.com/makrochoricon/
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
- «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Γερμανίας»

- «Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών Αυστραλίας» με 3 σωματεία στις περιοχές της Αυστραλίας

- «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ελβετίας» www.agcos.ch
ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ

- «Επτάλοφος» Ιστορική Βιβλιοθήκη Μελέτης και Έρευνας

- Σύλλογος των Φίλων της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής.

- Φίλων Βυζαντινών Τεχνών

- Πολιτισμού & Κοινωνικής Ανάπτυξης.

- Ένωση Κωνσταντινουπολιτών Μικρασιατών Βορείου Αττικής η "Αγία Σοφία".

- Εταιρεία Μελέτης της καθ' ημάς Ανατολής https://www.facebook.com/etmelan1/

- Ελληνικός Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Σικάγου.

-Ελληνικός Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών περιοχής Washington D.C.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου