Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης Γεννάδιος: «Ὁ Ἅγιος Γεννάδιος ὁ θεοφόρος καί ὁμολογητής, Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, ὁ ταπεινός καί σεμνός, ὁ ἁπλοῦς καί σοφός, ὁ συνετός καί γαλήνιος, ὁ τῆς ἀγάπης καί τῆς εἰρήνης διδάσκαλος, ὁ ὑπέρμαχος καί δεινός πολεμήτωρ τῶν αἱρέσεων,ἡ χαρμονή τῶν Ὀρθοδόξων καί ‘τῶν ἀρετῶν ταῖς ἰδέαις κατακοσμούμενος’, ἄν καί εἶναι ἕνας ξεχασμένος Ἅγιος μέσα εἰς τήν ταλαιπωρημένην κοινωνίαν, ὁ ἄνθρωπος αὐτός τοῦ Θεοῦ, ἡ ἔκπαγλος καί καταηγλαϊσμένη Μορφή του ἀποτελεῖ ἐξαίρετον καί ἔξοχον παράδειγμα ἀλλά καί σύμβολον νίκης, εἰς τήν σημερινήν τραγικήν ἐποχήν, ἐναντίον τῶν ἀντιξοοτήτων, τῶν δυσχερειῶν, τῶν ἀντιθέσεων, τῶν προβλημάτων καί τῆς κρίσεως»* * * * *

Ἡ Ὀρθόδοξος Μητρόπολις Ἰταλίας καί Μελίτης, συνεχίζουσα τό λαμπρότατον καί θεάρεστον ποιμαντικόν, κοινωνικόν καί πολιτιστικόν ἔργον της, μέσα εἰς τήν καρδίαν τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, ἐξετιμήθη δεόντως ὑπό τοῦ Ἰταλικοῦ Κράτους καί ἐβραβεύθη μέ τήν INTESA (Συμφωνία), ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη μεταξύ τῆς Ἰταλικῆς Δημοκρατίας καί τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ἡ χειροτονία τοῦ Ἰατροῦ Δρ. Guglielmo Grillone, ὁ ὁποῖος κατάγεται ἐκ Σικελίας καί ἔλαβε τό ὄνομα Στέφανος, συνεκίνησε καί ἐχαροποίησε τά πλήθη τῶν Ὀρθοδόξων, τά ὁποῖα, μέ εὐλάβειαν καί κατάνυξιν προσηυχήθησαν εἰς τόν μεγαλοπρεπέστατον Μητροπολιτικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἑλλήνων, ἐν Βενετίᾳ. (ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ)

Οἱ Κατηχούμενοι καί οἱ θαυμασταί τῆς Μητροπόλεως, καθώς καί οἱ παρακολουθοῦντες τήν μυσταγωγικήν καί πνευματικήν ζωήν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τήν Ἰταλίαν, εἶναι ἑκατοντάδες, οἱ ὁποῖοι ἐνδυναμοῦνται ἐν τῇ πίστει καί τῇ παραδόσει τῆς σωτηρίου Πίστεώς μας ὑπό τοῦ Μητροπολίτου, τοῦ Πρωτοσυγκέλλου καί τῶν ἐφημερίων αὐτῆς, περί τούς δέκα δέ ἐξ’ αὐτῶν ἔχουν τόν ἱερόν πόθον νά χειροτονηθοῦν εἰς τό μέλλον, μέ τήν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ.

Αἱ Συνάξεις τῶν Ἱερέων τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως εἶναι ἐκ τῶν σπουδαιοτέρων ἐτησίων ἐπιτευγμάτων της, καθόσον αἱ συναντήσεις αὐταί προσδίδουν ἰδιαίτερον μεγαλεῖον καί μέγα κῦρος εἰς αὐτήν. Κατ’ αὐτάς, οἱ ἱερεῖς ὁμιλοῦν ἐπί τοῦ ἀνατεθέντος εἰς αὐτούς θέματος, μέ διάθεσιν καί διάκρισιν καί παρουσιάζουν εἰσηγήσεις ἀρίστας εἰς τήν Ἰταλικήν γλῶσσαν, αἱ ὁποῖαι θεωροῦνται θαυμάσιαι προσφοραί εἰς τήν ποιμαντικήν καί πρακτικήν ζωήν τῶν Ὀρθοδόξων. Ἡ Σύναξις τοῦ ἔτους 2016 τῶν ἱερέων τῆς Μητροπόλεως ἔλαβε χώραν εἰς τήν Βολωνίαν, ἐνώπιον πυκνοῦ ἀκροατηρίου. Τό θέμα, μέ γενικόν τίτλον: «Τά Ἱερά Μυστήρια», ἀνεπτύχθη ποιμαντικά, θεολογικά καί λειτουργικά, μέ κύριον σκοπόν τήν ἐμβάθυνσιν εἰς τό Μυστήριον τῆς ἑνώσεως μετά τοῦ Θεοῦ καί τήν ἐξήγησιν σημείων, ἐν τοῖς Μυστηρίοις, τά ὁποῖα πολλάκις διά τόν λαόν εἶναι ἀκατανόητα καί ὡς ἐκ τούτου ἔχουν ἀνάγκην διασαφηνίσεως καί ἀναλύσεως, ὥστε νά ἀποκαλυφθοῦν, κατά τό δυνατόν, μέ τρόπον ἐκλαϊκευμένον, πρός ἐνίσχυσιν τῆς πίστεως τῶν ἀδελφῶν μας. (ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ)

Πάντως, αἱ Συνάξεις τῶν Ἱερέων τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως παρακολουθοῦνται εὐχαρίστως καί ὑπό τῶν Ρ.καθολικῶν, οἱ ὁποῖοι ἐνθουσιάζονται, μελετοῦν καί ἐμβαθύνουν εἰς τήν Ὀρθόδοξον Θεολογίαν καί Λατρείαν, πλησιάζουν τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν καί οὕτως ἔχομεν τούς Κατηχουμένους, οἱ ὁποῖοι, μετά ἀπό μίαν περίοδον, δύο περίπου ἐτῶν, εἰσέρχονται εἰς τούς κόλπους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Κυρίως, εἶναι Καλαβροί καί Σικελιανοί, οἱ ὁποῖοι ἔχουν καταγωγήν Ἑλληνικήν, καί σέβονται τήν Ὀρθόδοξον πίστιν τῶν Πατέρων των, ὑπερηφανεύονται δέ διά τήν συγγένειαν αὐτῶν πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν Κωνσταντινουπόλεως, καί τό κλεινέστατον Βυζάντιον. Κατῃρτησμένοι κοινωνικά, καί πνευματικά προετοιμασμένοι, γίνονται μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τά ὁποῖα δίδουν λόγον παντί τῷ αἰτοῦντι. Μετά τόν Ἰατρόν Δρ. Στέφανον Grillone, κατά τόν καιρόν τοῦτον, σειράν ἔχουν ἕτεροι Ἐπιστήμονες, οἱ ὁποῖοι ἐγαλουχήθησαν εἰς τά νάματα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί εἶναι ἔτοιμοι διά τήν εἴσοδόν των εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν.

Πανηγυρικά, καί μέ διάθεσιν ἑορταστικήν, μέ σεμνάς ἐκδηλώσεις, ἑωρτάσθη εἰς τήν Βενετικήν Χώραν ἡ Πρώτη Σεπτεμβρίου, ἀφιερωμένη εἰς τήν προστασίαν τῆς Δημιουργίας τοῦ Θεοῦ καί τήν διαφύλαξιν τοῦ Περιβάλλοντος, φροντίδι τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως, καί τῇ συνεργασίᾳ τοῦ Συμβουλίου τῶν ἐν Βενετίᾳ Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν. Ὁ Μ. Ἑσπερινός διά τήν προστασίαν καί διαφύλαξιν τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, τοῦ περιβάλλοντος, ἐτελέσθη, ἐν πάσῃ ἱεροπρεπείᾳ καί μεγαλοπρεπείᾳ, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου, ἔνθα διακονεῖ ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Ἀνατόλιος Μπίτκα, ὅστις ἐφιλοξένησε τούς τιμήσαντας τάς πολιτιστικάς ἐκδηλώσεις διά τό περιβάλλον, εἰς πλούσιον πρόδειπνον, καθ’ ὅλον δέ τόν μῆνα Σεπτέμβριον διωργανώθησαν εἰς πολλάς ἐνορίας ἐκδηλώσεις, αἱ ὁποῖαι περιελάμβανον ὁμιλίας καί διαλέξεις, καθώς καί εἰρηνικάς συναντήσεις. (ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ)

Τήν 26ην Σεπτεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἐπεσκέφθην τήν πόλιν Enna, εἰς τήν Σικελία, ἔνθα ἔλαβε χώραν Συνέδριον (26-28 Σεπτεμβρίου), τό ὁποῖον εἶχεν ὡς θέμα: «Ἡ μοναστική μορφή, ἡ βυζαντινή πνευματικότης καί τό μέγιστον ἔργον τοῦ Ἠλιού τῆς Enna εἰς τήν παράδοσιν τῆς Σικελίας καί τῆς Καλαβρίας». Ὁ Μητροπολίτης Ἰταλίας κ. Γεννάδιος ὡμίλησεν ἐπί τοῦ θέματος, καί ἔκαμε τό προλογικόν ἱστορικόν χρονικόν ἐνώπιον πυκνοῦ ἀκροατηρίου. Μετά τό Συνέδριον τῆς Enna, ὁ Σεβασμιώτατος ἐσυνέχισε τήν Ποιμαντορικήν Περιοδείαν του εἰς Σικελίαν. Ἐπεσκέφθη τήν Κατάνην, τό μεγαλύτερον ἐμπορικόν κέντρον τῆς Σικελίας καί ἡ πλέον σημαντική πόλις, εἰς τήν ὁποίαν διαμένουν τρεῖς χιλιάδες Ὀρθόδοξοι. Συνήντησε αὐτούς καί εἶδε ἐκ τοῦ πλησίον τά προβλήματα αὐτῶν. Περί τήν 7ην ὥραν τῆς 29ης Σεπτεμβρίου ἐτελέσθη Πανηγυρικος Ἑσπερινός εἰς τόν Ἑλληνορθόδοξον ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Λέοντος, Ἐπισκόπου Κατάνης. Κατ’ αὐτόν ἔψαλλε μελωδικώτατα ἡ Ἡγουμένη Στεφανία, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἠλιού τοῦ Νέου, ἐν Σεμινάρᾳ. (ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ)

Ἀκολούθως, ἀπό Κατάνης, ὁ Μητροπολίτης κ. Γεννάδιος μετέβη ἀεροπορικῶς εἰς τήν Μάλταν, ἔνθα ἔλαβε μέρος εἰς τήν Διεθνῆ Συνάντησιν τῆς Μελίτης διά τήν εἰρήνην τοῦ κόσμου, ἔνθα συμμετεῖχον νέοι ἀπό ὁλόκληρον τόν κόσμον, ἐκπροσωπῶν, κατ’ αὐτήν καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον. Ἐπίσης, συνήντησε τάς Ἑλληνικάς Ἀρχάς, τήν ἐξοχωτάτην Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος καν Χρυσούλα Καρικοπούλου, τήν Κοινότητα μέ ἐπικεφαλῆς τούς ἐντιμοτάτους κ.κ. Παντελῆ Μαϊράγκα καί Γεώργιον Σκληβανιώτην. Τήν Κυριακήν 2 Ὀκτωβρίου ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Εὐαγγέλου Ὑφαντίδη, κατά τήν ὁποίαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας ὡμίλησε καταλλήλως εἰς τό πυκνότατον ἐκκλησίασμα καί ἔκαμε γνωστόν τό σχέδιόν του διά τήν ἀπόκτησιν νέου Ὀρθοδόξου ναοῦ εἰς τήν Μελίτην, καθώς καί τήν τοποθέτησιν μονίμου ἐφημερίου. (ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ)

Περί τά μέσα Ὀκτωβρίου, (15.10.2016), ὁ Ποιμενάρχης μας κ. Γεννάδιος μετέβη εἰς Ρήγιον Καλαβρίας, ἔνθα ἐλειτούργησεν εἰς τόν νεόδμητον ναόν τοῦ Ἁγίου Παύλου τῶν Ἑλλήνων. Ὁ ἐκ θεμελίων κτισθείς Ναός τοῦ ἁποστόλου Παύλου, περιουσία τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἦτο κατάμεστος ἀπό εὐλαβεῖς καί ἀφωσιωμένους τῇ Μητρί Ἐκκλησίᾳ Ὀρθοδόξους, ἡ ὁποία, μέσῳ τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, δίδει εἰς αὐτούς ὅλα τά πνευματικά ἐφόδια καί φροντίζει διά τήν κοινωνικήν πρόοδον, τήν πνευματικήν καί πολιτιστικήν ἀνάπτυξιν τῶν ἐνοριτῶν, ὄχι μόνον τῆς πόλεως τοῦ Ρηγίου, ἀλλά καί τῶν πέριξ περιοχῶν. (ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ)

Διανύσας μέ αὐτοκίνητον 100 χιλιόμετρα, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἔφθασεν εἰς Σεμινάραν, ἔνθα κτίζεται ἡ νέα Μονή Ἠλιού τοῦ Νέου καί Φιλαρέτου τοῦ Κηπουροῦ, ἐπί τῶν θεμελίων ἔνθα ἐκτίσθη ἡ παλαίφατος καί ἱστορική Μονή τοῦ ἐπιφανοῦς Ὁσίου Ἠλιού τοῦ Ὁμολογητοῦ, τῆς ὁποίας τό οἱκόπεδον ἠγοράσθη ἀπό τόν ἀδελφόν τῆς Ἡγουμένης Στεφανίας, Δρ. Bojan Stanoikovic. Αἱ ἐργασίαι ἤρχισαν κατ’ ἀρχάς μέ ἐνίσχυσιν τῶν Κυπρίων Προσκυνητῶν φίλων, ἀλλά διεκόπησαν λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως. Μετά ἀπό ἑπτά ἔτη διακοπῆς τῶν ἐργασιῶν, συνεχίζονται, καί πάλιν, χάρις εἰς τήν ἔμπρακτον συμπαράστασιν καί βοήθειαν τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως. Ἐτελέσθη Μέγας Ἑσπερινός, (16.10.2016), ὑπό τοῦ Πρωτοσυγκέλλου Εὐαγγέλου, εἰς ὅν ἔλαβον μέρος καί ὁ αἰδεσιμ. π. Ἠλίας Ἰάριας, ἐφημέριος τῆς Μονῆς, καί ὁ ἱερομόναχος Μεθόδιος Ἀρταμώφ, ἐφημέριος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Ἠλιού τοῦ Σπηλαιώτου, εἰς τήν πλησιεστέραν πόλιν, Μελικουκκᾶ. Κατ’ αὐτόν ἐχοροστάτησεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Γεννάδιος καί ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον, ἐν μέσῳ ἰκανοῦ ἐκκλησιάσματος, ἐχειροθέτησε δέ εἰς τήν Μονήν ὡς Δόκιμον τήν ἀδελφήν Ξένην, ἡ ὁποία κατάγεται ἐκ Ρωσίας. (ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ)

Ἡ συνέχεια τῆς Ποιμαντορικῆς Περιοδείας ὡδήγησε τόν Ἅγιον Ἰταλίας καί Μελίτης εἰς τήν Μονήν τοῦ Μελικουκκᾶ, (18.10.2016), ἔνθα διακονεῖ ὁ ἱερομόναχος Μεθόδιος Ἀρταμώφ. Πλησίον τῆς Μονῆς εἶναι τό Σπήλαιον τοῦ ὁσίου Ἠλιού τοῦ Σπηλαιώτου, τό ὁποῖον ἐπισκέπτονται προσκυνηταί ἀπό διάφορα μέρη τοῦ κόσμου. Καί τήν Μονήν αὐτήν θά ἀγοράσῃ ἡ Μητρόπολις, ὥστε νά δρᾷ ἐλεύθερα καί ἀκίνδυνα, τό κυριώτερον δέ, διά νά μήν ἔχη φόβους καί ἀμφιβολίας διά τό μέλλον αὐτῆς.

Τήν 22αν Ὀκτωβρίου ὁ Μητροπολίτης ἐπεσκέφθη τούς Ὀρθοδόξους ἐν Φλωρεντίᾳ, ἔνθα ἐτέλεσε τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἐνώπιον πυκνοτάτου ἐκκλησιάσματος. Ὁ πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Νικόλαος Παπαδόπουλος, μέ τό Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον, ὑπεδέχθησαν τόν Ποιμενάρχην των μέ ἐγκαρδιότητα καί ἀγάπην. Ὁ π. Νικόλαος ἔχει ἀναπτύξει μίαν λαμπρά δρᾶσιν, ἡ ὁποία προβάλλει τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον μας. Οὗτος ἔχει ἀγαθάς σχέσεις μέ τήν Ρ.καθολικήν Ἐκκλησίαν καί συνεργάζεται διά τό κοινόν καλόν καί τό πνευματικόν συμφέρον τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Φλωρεντίας καί τῶν περιχώρων της. (ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ)

Τήν 29ην τοῦ ἰδίου μηνός ὁ Μητροπολίτης μας ἔφθασεν εἰς τήν Βολωνίαν, ἔνθα διακονεῖ ὁ πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Διονύσιος Παπαβασιλείου, ὁ ὁποῖος ἐργάζεται θετικά καί ἐποικοδομητικά, ἡ δέ Κοινότης τῆς Βολωνίας εἶναι μία ἐκ τῶν σπουδαιοτέρων Κοινοτήτων τῆς Ἰταλίας. (ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ)

Τήν τουριστικήν Σιέναν, ἡ ὁποία εἶναι καί τό τέλος τῶν ὁρίων τῆς Τοσκάνης ἀπό πλευρᾶς τῆς Μητροπόλεώς μας, ἐπεσκέφθη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος, καί ἐτέλεσε τήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Κυριακήν 6 Νοεμβρίου. Εἰς τήν ἐκκλησίαν, ἡ ὁποία εἶναι ἀφιερωμένη εἰς τήν Ἁγίαν Ἀναστασίαν τήν Ρωμαίαν, ἐφημερεύει ὁ Πρεσβύτερος Βασίλειος Σιρμπουλέτ, ἀπόφοιτος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Κιέβου, μέ ἀνωτέρας σπουδάς εἰς τό Ἰνστιτοῦτον τοῦ «Ἁγίου Νικολάου», ἐν Μπάρι. Καί εἰς τήν Σιένα ἡ Ρωμαιοκαθολική Ἀρχιεπισκοπή παρεχώρησε τῇ Μητροπόλει ἐκκλησίαν καί κατοικίαν διά τόν ἐφημέριον. Καίτοι ἡ ἐνορία εἶναι νέα, ἐκ τῶν τελευταίων ἱδρυθεισῶν εἰς τήν δικαιοδοσίαν αὐτῆς, ἐντούτοις ἔχει προοδεύσει καί ἔχει ἀναπτύξει ἕνα θαυμάσιον ἔργον, περιλαμβάνων καί τήν ἐνίσχυσιν τῶν νέων κατηχουμένων, τούς ὁποίους καθοδηγεῖ, ἀναλόγως, διά νά γίνουν πιστά μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. (ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ)

Τήν 9ην Νοεμβρίου ὁ Ποιμενάρχης μας μετέβη ἀεροπορικῶς εἰς Λέτσε, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Domenico D’Ambrosio, προκειμένου νά εἶναι παρών εἰς τήν συνάντησιν μεταξύ τῶν Ἀρχῶν τῆς πόλεως καί τῆς Μητροπόλεως, διά τήν ἐπικείμενην Πατριαρχικήν ἐπίσκεψιν ἀπό 1ης Δεκεμβρίου μέχρι 4ης τοῦ ἰδίου μηνός.

Δέον νά σημειωθῇ ἐν προκειμένῳ ὅτι τήν 19ην Σεπτεμβρίου ἡ Ἑλληνική Ὀρθόδοξος ἐκκλησία, εἰς Περούτζια, ἡ ὁποία εἶναι ἀφιερωμένη εἰς τόν Ἅγιον Γεράσιμον, δέχθηκε τήν ἐπίσκεψιν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος μέ ἐνθουσιασμό καί συγκίνησιν ἔγινε δεκτός ἀπό τόν Σεβασμιώτατον Ποιμενάρχη μας, τόν ἱερέαν, Πρωτοπρεσβύτερον Γέωργιον Χατσίτζε, καί τούς ἐνορίτες τῆς ἱστορικῆς Πανεπιστημιουπόλεως τῆς Κεντρικῆς Ἰταλίας. (ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ)

Ἐπιστρέψας ἀνεχώρησε μετά ἀπό δύο ἡμέρας διά Πάρμαν, πρός ἐπίσκεψιν τῶν Ὀρθοδόξων τῆς ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου. Ἡ ἐκκλησία, κατάμεστη ἀπό εὐλαβεῖς πιστούς, παραμένει νά εἶναι μία ἐκ τῶν τεσσάρων μεγαλυτέρων ἐνοριῶν τῆς Μητροπόλεως, διακονεῖ δέ εἰς αὐτήν ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Δολεάσκη. Καί ἡ ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου παρεχωρήθη τῇ Ὀρθοδόξῳ Μητροπόλει ὑπό τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Κουρίας, καθώς καί τό περί αὐτήν κτιριακόν συγκρότητημα, τό ὁποῖον χρησιμεύει διά τήν κατοικίαν τοῦ ἐφημερίου, καί ἔχει ἐνοριακάς αἰθούσας καί γραφεῖα.

Μετά ἀπό τέσσαρες ἡμέρας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἐπέστρεψεν εἰς τήν πανέμορφην πόλιν, τήν Βενετίαν, ἔνθα οἱ λαοί εἶναι ἐλεύθεροι καί ἐλπίζουν, ζοῦν μαζί καί συνεργάζονται, τήν ἄλλοτε πρωτεύουσαν τῆς Repubblica Serenissima, ὅπου ἑώρτασε τά Ὀνομαστήριά του, λειτουργήσας καί κηρύξας ἐνώπιον τοῦ θεοτίμητου καί πυκνότατου ἐκκλησιάσματος, ἀναφερθείς ὅλως ἰδιαιτέρως εἰς τήν «ὑπέρλαμπρον προσωπικότητα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Ἁγίου Γενναδίου τοῦ Θεοφόρου καί Ὁμολογητοῦ, τοῦ ταπεινοῦ, τοῦ ἁπλοῦ, τοῦ σεπτοῦ, τοῦ σοφοῦ, τοῦ συνετοῦ, τοῦ ὑπέρμαχου καί δεινοῦ πολεμήτορος τῶν αἰρέσεων, τῶν Ὀρθοδόξων χαρμονή καί ἀρετῶν ταῖς ἰδέαις κατακοσμουμένου».

Μέσα εἰς μίαν ἀτμόσφαιραν Βυζαντινῆς μεγαλοπρεπείας καί εὐπρεπείας ἱεροτάτης, ἡ Θεία Λειτουργία, καί αὐτήν τήν φοράν, ἦτο μία μυσταγωγία οὐράνια καί θεϊκή δωρεά ἑνότητος καί κατανυκτικῆς ἁρμονίας ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς ἀγάπης.

Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως, Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Εὐάγγελος Ὑφαντίδης, προσεφώνησε τόν Σεβασμιώτατον Ποιμενάρχην μας κ. Γεννάδιον, ἐν συγκινήσει βαθείᾳ καί ἀγαλλιάσει πνευματικῇ, ἀναφερθεις εἰς τό μέγα θαῦμα τῆς ἀναγεννήσεως τῆς Ὀρθοδοξίας, τό ὁποῖον ἐπετέλεσε ὁ ἑορταζόμενος Ἱεράρχης τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, μέσα εἰς τό Κέντρον τῆς Ρωμαιοκαθολικισμοῦ.

Πράγματι, ὁ Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης εὗρε μίαν Μητρόπολιν μέ τέσσαρες ἐνορίας καί τέσσαρες ἱερεῖς, μίαν ἀνύπαρκτον Ὀρθοδοξίαν, καί σήμερον ὑπάρχει μία ζῶσα Μητρόπολις, μέ κῦρος καί προβολήν εἰς ὅλην τήν Ἰταλικήν Χερσόνησον καί τάς νήσους της, τήν ὁποίαν θαυμάζουν ξένοι καί ἡμέτεροι. (ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ)

Ἐντός τῶν ἡμερῶν (27.11.2016) θά τεθῇ ὁ θεμέλιος λίθος διά τήν οἰκοδομήν τῆς νέας Μονῆς, εἰς τήν θέσιν τῆς παλαιᾶς Μονῆς τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, ἡ ὁποία κατεστράφη ἀπό πυρκαϊά, λόγῳ σφοδρᾶς κακοκαιρίας, εἰς τήν πόλιν Μοντανέρ, δύο ὥρας μακράν τῆς Βενετίας, τῆς ὁποίας ἡ περιουσία (οἴκημα μοναχῶν καί οἰκόπεδον διά τήν Μονήν) ἀνήκει εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν.Κατά τήν Ποιμαντορικήν Περιοδείαν του, ὁ Μητροπολίτης συνήντησε τάς τοπικάς Ἀρχάς, καί τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια, καί ἦλθεν εἰς ἐπαφήν μέ τούς ἱερεῖς, ἔχων εἰς ὡρισμένας ένορίας συνοδόν καί συνεργάτην τόν Πρωτοσύγκελλόν του. Πᾶσαι αἱ ἐνορίαι εἶναι ζῶσαι καί δραστήριαι καί τοῦτο φαίνεται ἀπό τόν μεγάλον ἀριθμόν παιδιῶν, τά ὁποῖα ἐκκλησιάζονται καί συμμετέχουν εἰς τήν ζωήν τῆς ἐνορίας των, μέ μέλλον ἐλπιδοφόρον καί ὄλβιον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου