Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

Εκλογές της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου

Στην τελική ευθεία για τις εκλογές της 27ης Νοεμβρίου, βρίσκεται ήδη η Ελληνική Κοινότητα Καΐρου. 


Για το γεγονός αυτό, η ΕΚΚ εξέδωσε ήδη ανακοίνωση, την οποία
δημοσιεύουμα αυτούσια, από την οποία μπορείτε να πληροφορηθείτε για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάθεση των υποψηφιοτήτων.


Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΕΚΚ:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΪΡΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η Ελληνική Κοινότητα Καΐρου (Ε.Κ.Κ.) ενημερώνει τα αγαπητά μέλη της ότι στην 1η συνεδρίασή της με ημερομηνία 2/2/2016, η Διαχειριστική Επιτροπή (Δ.Ε.) αποφάσισε (αρ. απόφασης 4.1) τη σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Τ.Γ.Σ.) της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016 κατά την οποία, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξή της, θα διεξαχθούν και οι εκλογές για την ανάδειξη έντεκα (11) νέων  μελών της Δ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 2 του Καταστατικού. Κατά την ίδια συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους που θέτει το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων για την υποβολή των υποψηφιοτήτων, καλούνται τα ενδιαφερόμενα μέλη της να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους από την 1η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και έως την 9η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 2:00 μ.μ.  (εκτός των δυο μη εργάσιμων ημερών που παρεμβάλλονται, δηλ. του Σαββάτου, 3 Σεπτεμβρίου και τις Κυριακής, 4 Σεπτεμβρίου) στα γραφεία της Κοινότητας σε ώρες κανονικής λειτουργίας.


Ο υποψήφιος σύμφωνα με το άρθρο 31 του καταστατικού πρέπει να πληροί όλες  τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 1. Να απολαμβάνει τα αστικά του δικαιώματα και να μην έχει καταδικαστεί στο παρελθόν σε καμία εσκεμμένη είτε ποινική είτε οικονομική παράβαση του νόμου.
 2. Να είναι Έλληνας στο γένος.
 3. Να είναι τακτικό μέλος της Κοινότητας τουλάχιστον για δύο ημερολογιακά έτη πριν από την ημέρα της Τ.Γ.Σ. (δηλαδή από 26/11/2014 )
 4. Να είναι 22 ετών πριν την Τ.Γ.Σ.
 5. Να ομιλεί και να γράφει καλά την Ελληνική γλώσσα, αποδεδειγμένη από την Ελληνική σχολική βασική εκπαίδευσή του.
 6. Να έχει διαμείνει στην Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου (Α.Δ.Α.) κατ’ ελάχιστο 210 ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος για τα τελευταία δύο ημερολογιακά έτη (δηλαδή από την 1.1.2014 -31.12.2014 και από την 1.1.2015 -31.12.2015 ).
 7. Να έχει ενεργή συμμετοχή σε τουλάχιστον δύο εφορείες της Ε.Κ.Κ. στους τελευταίους 12 μήνες πριν την Τ.Γ.Σ. με φυσική παρουσία τουλάχιστον στα 2/3 των συνεδριάσεων ή πιστοποιώντας την αδυναμία προσέλευσής του.Σημείωση 1: Απαγορεύεται να συνυπάρχουν δύο εξ αίματος συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού στην ίδια Διαχειριστική Επιτροπή. Αν επιμείνουν στην υποψηφιότητά τους, το ένα εκ των δύο μελών επιλέγεται με κλήρωση.Σημείωση 2: Αν κάποιος υποψήφιος εκλεγεί από το σώμα και μετά την εκλογή του θέσει υποψηφιότητα για τις θέσεις του Προέδρου, Ταμία και Γενικού Γραμματέα πρέπει να κατέχει κατ’ ελάχιστον πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.


Ο υποψήφιος πρέπει μαζί με την αίτηση υποψηφιότητάς του να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:
 • Διαβατήριο ή ταυτότητα.
 • Άδεια παραμονής για όσους δεν έχουν Αιγυπτιακή υπηκοότητα.
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου από τις Αιγυπτιακές αρμόδιες αρχές που η ημερομηνία έκδοσης του να μην είναι πριν τις 2 Ιουνίου 2016, δηλαδή να μην υπερβαίνει τις 90 ημέρες ως την 1.9.2016.
 • Πιστοποιητικό εγγραφής σε Ελληνικό Δημοτολόγιο για τους Έλληνες το γένος με Ελληνικό διαβατήριο ή βεβαίωση αρχής ότι είναι Έλληνας το γένος με Κυπριακό διαβατήριο.
 • Απολυτήριο ελληνικού σχολείου ή βεβαίωση σπουδών που να πιστοποιεί ότι γνωρίζει να ομιλεί και να γράφει την ελληνική γλώσσα.
 • Πιστοποιητικό αφίξεων – αναχωρήσεων από το Αιγυπτιακό Υπουργείο Εσωτερικών (Μογκάμαα) προς εκπλήρωση του προαπαιτούμενου της παραπάνω παραγράφου 6, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καταστατικού, που να καλύπτει τις προαναφερθείσες περιόδους.Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλούνται τα μέλη μας να απευθύνονται στα γραφεία της Ε.Κ.Κ. στις ημέρες και ώρες κανονικής λειτουργίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου